Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption : 11/11/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Pardubice: Travaux routiers

2020/S 200-484220  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
14/10/2020
S200
Tchéquie-Pardubice: Travaux routiers

2020/S 200-484220

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 194-468115)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Pardubický kraj
Numéro national d'identification: 70892822
Adresse postale: Komenského nám?stí 125
Ville: Pardubice
Code NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Code postal: 532 11
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Bc. Petr Jakoubek
Courriel: petr.jakoubek@pardubickykraj.cz
Téléphone: +420 466026465
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pardubickykraj.cz/
Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2.html

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Modernizace silnice II/322 Kojice

II.1.2)
Code CPV principal
45233140 Travaux routiers

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je modernizace úseku silnice II/322 od pracovní spáry, na kterou bude navazovat p?ipravovaná stavba "Propojení Vina?ice-Bernardov" na sm?r Týnec nad Labem v km 0,000 pracovního stani?ení az do km 0,700 pracovního stani?ení kde se v obci Kojice odklání a je vedena podél zelezni?ního koridoru Kolín - ?eská T?ebová mimo zastav?nou ?ást obce Kojice az do km 2,106 pracovního stani?ení kde se vrací zp?t na stávající trasu silnice a kon?í napojením na dokon?ený obchvat Chvaletic.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 194-468115

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 03/11/2020

Lire:

Date: 11/11/2020

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 03/11/2020

Lire:

Date: 11/11/2020

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45233140 - Travaux routiers