Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption : 25/01/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Pardubice: Travaux routiers

2021/S 8-013269  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/01/2021
S8
Tchéquie-Pardubice: Travaux routiers

2021/S 008-013269

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 249-619433)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Pardubický kraj
Numéro national d'identification: 70892822
Adresse postale: Komenského nám?stí 125
Ville: Pardubice
Code NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Code postal: 532 11
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Ing. Kristýna Bourová
Courriel: kristyna.bourova@pardubickykraj.cz
Téléphone: +420 466026465
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pardubickykraj.cz/
Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2.html

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Modernizace silnice II/343 Vrsov - Se?, k?izovatka s II/337

II.1.2)
Code CPV principal
45233140 Travaux routiers

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem ?esení je silnice II/343 v úseku silnice II/343 Vrsov - Se?, k?izovatka s II/337 km od 0,000 - 7,810. Silnice spadá do páte?ní silni?ní sít Pardubického kraje. Oblast zám?ru a p?edm?tný úsek silnice II/343 mezi k?izovatkou s II/337 ve m?st Se a obcí Vrsov je aktuáln vyuzíván pro dopravní propojení JZ ?ásti Pardubického kraje s krajem Vyso?ina. Komunikace dále slouzí k dopravnímu napojení turisticky atraktivní lokality Se?ské p?ehrady. Trasa komunikace v celé délce zám?ru kopíruje stávající stav. V optimalizovaných úsecích dochází k drobným posun?m od stávající osy tak, aby bylo mozné navrhnout sm?rové oblouky o v?tsím polom?ru, p?ípadn ?esit jejich rozsí?ení v souladu s normou. V celé délce modernizace je navrzena jednotné sí?kové uspo?ádání kategorie S 6,5 s vodícím prouzkem. Z hlediska technologie je navrzena na p?evázné ?ásti stavby rekonstrukce formou recyklace zastudena. Celková délka úseku je cca 7 810 m.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
08/01/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 249-619433

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 18/01/2021

Lire:

Date: 25/01/2021

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 18/01/2021

Lire:

Date: 25/01/2021

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45233140 - Travaux routiers