Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 27/01/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Planá nad Luznicí: Travaux de pose de conduites

2022/S 10-021965  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

14/01/2022
S10
Tchéquie-Planá nad Luznicí: Travaux de pose de conduites

2022/S 010-021965

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 243-641944)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: C-Energy Planá s.r.o.
Numéro national d'identification: 25106481
Adresse postale: Pr?myslová 748
Ville: Planá nad Luznicí
Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj
Code postal: 39102
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: MT Legal s.r.o., advokátní kancelá
Courriel: vz@mt-legal.com
Téléphone: +420 222866555
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.c-energy.cz/
Adresse du profil d'acheteur: https://smart.ezak.cz/profile_display_204.html

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Konverze Tábor - horkovod Sever a Východ

II.1.2)
Code CPV principal
45231110 Travaux de pose de conduites

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem pln?ní zadávané ve?ejné zakázky je zhotovení díla spo?ívajícího v instalaci horkovodního potrubí, které v n?kolika níze popsaných lokalitách nahradí ztrátové parní potrubí a propojí primární tepelnou sí s lokálními rozvodnými systémy spole?nosti BYTES Tábor s.r.o., která zajis?uje dodávky tepla ve m?st Tábor, a dále s ostatními zákazníky C-Energy Planá s.r.o., kte?í jsou napojeni p?ímo na páte?ní primární rozvod tepla, a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, formou dodávky "na klí?". Výsledkem zhotovení díla bude: a) úsporn?jsí a ekologi?t?jsí dodávka tepla do objekt zásobovaných dosud ztrátovým parovodem; b) dalsí etapa konverze parních rozvod na horkovodní, díky ?emuz vznikne nový vysoce efektivní a úsporný systém, kterým bude dodáváno teplo vyrobené v teplárn v Plané nad Luznicí na zdroji s vyssí ú?inností a mensím imisním zatízením. Dílo bude provedeno po jednotlivých ?ástech v p?ti etapách. Blizsí informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
11/01/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 243-641944

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 20/01/2022

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 27/01/2022

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 20/01/2022

Heure locale: 10:10

Lire:

Date: 27/01/2022

Heure locale: 10:10

VII.2)
Autres informations complémentaires: Tchéquie-Planá nad Luznicí: Travaux de pose de conduitesType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux
27/01/2022
14/01/2022
CZ
National

 
 
C L A S S E    C P V
44163120 - Conduites de chauffage à distance 
44163140 - Conduites à vapeur et à eau 
45231110 - Travaux de pose de conduites 
45232151 - Travaux de remise à neuf de conduites d'eau 
71300000 - Services d'ingénierie