Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis d'attribution
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague:Appareils de distribution et de commande électriques

2023/S 227-714420  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Tchéquie-Prague: Appareils de distribution et de commande électriques 2023/S 227-714420 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?EZ, a. s.
Numéro national d'identification: 45274649 Adresse postale: Duhová 1444/2 Ville: Praha - Michle Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 14000 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Roman Miczka Courriel: roman.miczka@cez.cz Téléphone: +420 606721166 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.cezdistribuce.cz Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/DSO
I.6) Activité principale Électricité
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
DODÁVKA TECHNOLOGIE HIS PRO ROZVODNU VVN TR LAZANY
II.1.2) Code CPV principal 31200000 Appareils de distribution et de commande électriques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
P?edm?t ve?ejné zakázky je smluvní zajist?ní dodávky kompaktní plynem SF6 izolované technologie rozvodny 110kV (HIS), dále je sou?ástí dodávka séfmontáze a projektové dokumentace. V rámci výstavby rozvodny vvn transformovny Lazany u ?ernosína, dojde k instalaci kompaktní technologie s hybridní izolací (HIS). Tato ve?ejná zakázka je zadávána na základ? zavedeného Systému kvalifikace pro kategorii Kompaktní technologie HIS 123 kV, ve smyslu § 165 a násl. ZZVZ
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 11 499 522.00 CZK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31200000 Appareils de distribution et de commande électriques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ ?esko Lieu principal d'exécution:
Lazany
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?t ve?ejné zakázky je smluvní zajist?ní dodávky kompaktní plynem SF6 izolované technologie rozvodny 110kV (HIS), dále je sou?ástí dodávka séfmontáze a projektové dokumentace. V rámci výstavby rozvodny vvn transformovny Lazany u ?ernosína, dojde k instalaci kompaktní technologie s hybridní izolací (HIS). Tato ve?ejná zakázka je zadávána na základ? zavedeného Systému kvalifikace pro kategorii Kompaktní technologie HIS 123 kV, ve smyslu § 165 a násl. ZZVZ
II.2.5) Crit 24/11/2023 S227 Tchéquie-Prague: Appareils de distribution et de commande électriques 2023/S 227-714420 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?EZ, a. s.
Numéro national d'identification: 45274649 Adresse postale: Duhová 1444/2 Ville: Praha - Michle Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 14000 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Roman Miczka Courriel: roman.miczka@cez.cz Téléphone: +420 606721166 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.cezdistribuce.cz Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/DSO
I.6) Activité principale Électricité
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
DODÁVKA TECHNOLOGIE HIS PRO ROZVODNU VVN TR LAZANY
II.1.2) Code CPV principal 31200000 Appareils de distribution et de commande électriques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
P?edm?t ve?ejné zakázky je smluvní zajist?ní dodávky kompaktní plynem SF6 izolované technologie rozvodny 110kV (HIS), dále je sou?ástí dodávka séfmontáze a projektové dokumentace. V rámci výstavby rozvodny vvn transformovny Lazany u ?ernosína, dojde k instalaci kompaktní technologie s hybridní izolací (HIS). Tato ve?ejná zakázka je zadávána na základ? zavedeného Systému kvalifikace pro kategorii Kompaktní technologie HIS 123 kV, ve smyslu § 165 a násl. ZZVZ
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 11 499 522.00 CZK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31200000 Appareils de distribution et de commande électriques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ ?esko Lieu principal d'exécution:
Lazany
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?t ve?ejné zakázky je smluvní zajist?ní dodávky kompaktní plynem SF6 izolované technologie rozvodny 110kV (HIS), dále je sou?ástí dodávka séfmontáze a projektové dokumentace. V rámci výstavby rozvodny vvn transformovny Lazany u ?ernosína, dojde k instalaci kompaktní technologie s hybridní izolací (HIS). Tato ve?ejná zakázka je zadávána na základ? zavedeného Systému kvalifikace pro kategorii Kompaktní technologie HIS 123 kV, ve smyslu § 165 a násl. ZZVZ
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Jednací ?ízení s uve?ejn?ním navazující na Systému kvalifikace pro kategorii Kompaktní technologie HIS 123 kV, ve smyslu § 165 a násl. ZZVZ
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
DODÁVKA TECHNOLOGIE HIS PRO ROZVODNU VVN TR LAZANY
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Hitachi Energy Czech Republic s.r.o.
Numéro national d'identification: 08136289 Adresse postale: Pr?myslová 137 Ville: Trutnov - Dolní Staré M?sto Code NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj Code postal: 54101 Pays: Tchéquie Courriel: alena.harnova@hitachienergy.com Téléphone: +420 704842036
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 11 499 522.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.uohs.cz
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.uohs.cz
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/11/2023 DODÁVKA TECHNOLOGIE HIS PRO ROZVODNU VVN TR LAZANY 24/11/2023 CZE National Original
 
 
C L A S S E    C P V
31200000 - Appareils de distribution et de commande électriques