Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption : 11/10/2021
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Avis de marché
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Appareils de distribution et de commande électriques

2021/S 178-464629  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Tchéquie-Prague: Appareils de distribution et de commande électriques 2021/S 178-464629 Avis de marché - secteurs spéciaux Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spole?nost Numéro national d'identification: 00005886 Adresse postale: Sokolovská 42/217 Ville: Praha 9 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 19000 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: JUDr. Csaba Csorba, senior advokát Courriel: csaba.csorba@havelpartners.cz Téléphone: +420 731539270 Fax: +420 255000110 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.dpp.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP
I.3) Communication L'acc 14/09/2021 S178 Tchéquie-Prague: Appareils de distribution et de commande électriques 2021/S 178-464629 Avis de marché - secteurs spéciaux Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spole?nost Numéro national d'identification: 00005886 Adresse postale: Sokolovská 42/217 Ville: Praha 9 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 19000 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: JUDr. Csaba Csorba, senior advokát Courriel: csaba.csorba@havelpartners.cz Téléphone: +420 731539270 Fax: +420 255000110 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.dpp.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP
I.3) Communication L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP
I.6) Activité principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dodávky ?ídicích systém elektricky ovládaných výhybek
II.1.2) Code CPV principal 31200000 Appareils de distribution et de commande électriques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Ú?elem této ve?ejné zakázky je uzav?ení rámcové dohody s jedním dodavatelem bez obnovení sout?ze. P?edm?tem ve?ejné zakázky je zajist?ní dodávek ?ídících systém elektricky ovládaných výhybek a jejich oh?evu.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 50 570 000.00 CZK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31682210 Instruments et équipement de commande et de contrôle 32441200 Matériel de télémétrie et de commande 32573000 Système de commande de communications 42967000 Unité de contrôle 45310000 Travaux d'équipement électrique 48810000 Systèmes d'information 72222300 Services de technologies de l'information 72263000 Services d'implémentation de logiciels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Lieu principal d'exécution:
Místo pln?ní ve?ejné zakázky je území hl. m. Prahy, p?i?emz blizsí specifikace bude provedena v rámci objednávek na základ rámcové dohody.
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je zajist?ní dodávek ?ídících systém elektricky ovládaných výhybek a jejich oh?evu, jak jsou specifikovány v p?ílohách zadávací dokumentace.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 50 570 000.00 CZK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 96 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Dodavatel prokáze, ze je zp?sobilým v rozsahu § 74 odst. 1 az 3 ZZVZ. Spln?ní podmínek základní zp?sobilosti ve vztahu k ?eské republice dodavatel prokáze p?edlozením doklad podle § 75 odst. 1 ZZVZ. Dodavatel prokáze profesní zp?sobilost ve vztahu k ?eské republice p?edlozením dokladu podle § 77 odst. 1 ZZVZ. Zadavatel za ú?elem vylou?ení veskerých pochybností potvrzuje, ze základní a profesní zp?sobilost v rámci zádosti o ú?ast lze prokázat ?estným prohlásením podle p?ílohy ?. 4 zadávací dokumentace.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 11/10/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
tchèque
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Dále viz profil zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací ?ízení zrusit. Zadavatel realizuje tuto zakázku v souladu se zásadami vyjád?enými v § 6 odst. 4 ZZVZ (více informací zde: www.sovz.cz) a Strategií Odpov?dného ve?ejného zadávání Dopravního podniku hl. m. Prahy 2020-2022. www.sovz.cz
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty let pln?ní v p?ípad smluv na dobu neur?itou, nejmén vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
31200000 - Appareils de distribution et de commande électriques 
31682210 - Instruments et équipement de commande et de contrôle 
32441200 - Matériel de télémétrie et de commande 
32573000 - Système de commande de communications 
42967000 - Unité de contrôle 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
48810000 - Systèmes d'information 
72222300 - Services de technologies de l'information 
72263000 - Services d'implémentation de logiciels