Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Avis d'attribution
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Appareils électriques de commutation ou de protection de circuits électriques

2022/S 10-022113  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Tchéquie-Prague: Appareils électriques de commutation ou de protection de circuits électriques 2022/S 010-022113 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?EPS, a.s Numéro national d'identification: 25702556 Adresse postale: Elektrárenská 774/2 Ville: Praha 10 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 10152 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Ing. Markéta Housková Courriel: houskova@ceps.cz Téléphone: +420 211044705 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://spprodpublic.ceps.cz/a1/kvalDod/_layouts/15/CEPS.VQ/Registration.aspx Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=CEPS
I.6) Activité principale Électricité
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dodávka venkovních jednopólových odpojova? 420 kV, 3150 A, 50/125 kA s uzem?ova?em v provedení horizontální (center-break) Numéro de référence: 2021100440 I
II.1.2) Code CPV principal 31210000 Appareils électriques de commutation ou de protection de circuits électriques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dodávka venkovních jednopólových odpojova? 420 kV, 3150 A, 50/125 kA s uzem?ova?em v provedení horizontální (center-break)- 36 ks
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31210000 Appareils électriques de commutation ou de protection de circuits électriques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Lieu principal d'exécution:
TR ?ebín
II.2.4) Description des prestations:
Dodávka venkovních jednopólových odpojova? 420 kV, 3150 A, 50/125 kA s uzem?ova?em v provedení horizontální (center-break)- 36 ks
II.2.5) Crit 14/01/2022 S10 Tchéquie-Prague: Appareils électriques de commutation ou de protection de circuits électriques 2022/S 010-022113 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?EPS, a.s Numéro national d'identification: 25702556 Adresse postale: Elektrárenská 774/2 Ville: Praha 10 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 10152 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Ing. Markéta Housková Courriel: houskova@ceps.cz Téléphone: +420 211044705 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://spprodpublic.ceps.cz/a1/kvalDod/_layouts/15/CEPS.VQ/Registration.aspx Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=CEPS
I.6) Activité principale Électricité
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dodávka venkovních jednopólových odpojova? 420 kV, 3150 A, 50/125 kA s uzem?ova?em v provedení horizontální (center-break) Numéro de référence: 2021100440 I
II.1.2) Code CPV principal 31210000 Appareils électriques de commutation ou de protection de circuits électriques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dodávka venkovních jednopólových odpojova? 420 kV, 3150 A, 50/125 kA s uzem?ova?em v provedení horizontální (center-break)- 36 ks
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31210000 Appareils électriques de commutation ou de protection de circuits électriques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Lieu principal d'exécution:
TR ?ebín
II.2.4) Description des prestations:
Dodávka venkovních jednopólových odpojova? 420 kV, 3150 A, 50/125 kA s uzem?ova?em v provedení horizontální (center-break)- 36 ks
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 120-295316
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 1
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SERW, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 46882308 Adresse postale: Tymákovská 42/0 Ville: Starý Plzenec Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 33202 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 14 040 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zakázka zadána na základ J?SU dle ust. § 3 písm. d) Zákona navazující na systém kvalifikace dle § 165 Zákona
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty let pln?ní v p?ípad smluv na dobu neur?itou, nejmén vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/01/2022 Tchéquie-Prague: Appareils électriques de commutation ou de protection de circuits électriquesType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure négociéeType de marché: Fournitures 14/01/2022 CZ National
 
 
C L A S S E    C P V
31210000 - Appareils électriques de commutation ou de protection de circuits électriques