Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption : 08/06/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Autobus électriques

2020/S 99-238313  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
22/05/2020
S99
Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Tchéquie-Prague: Autobus électriques

2020/S 099-238313

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 080-189537)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spole?nost
Numéro national d'identification: 00005886
Adresse postale: Sokolovská 42/217
Ville: Praha 9
Code NUTS: CZ010
Code postal: 190 00
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Adriana Gomolová
Courriel: gomolova@rowan.legal Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.dpp.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=DPP

http://www.dpp.cz/
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=DPP
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dodávka 14 ks elektrobus

II.1.2)
Code CPV principal
34144910

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem sektorové ve?ejné zakázky je dodávka 14 kus nízkopodlazních elektrobus kategorie Sd pro m?stské linky dle specifikace v platném zn?ní Standard kvality PID (Autobusy PID), vybavených odbavovacím a informa?ním systémem (OIS) a systémem energetického managementu, a to dle pozadavku zadavatele. Konkrétní specifikace autobus je uvedena v odpovídajících p?ílohách závazného vzoru kupní smlouvy, která tvo?í p?ílohu ?. 3 zadávací dokumentace. P?edm?tem sektorové ve?ejné zakázky je dále: podpora a rozvoj funkcí odbavovacího a informa?ního systému autobus (OIS); podpora a rozvoj funkcí systému energetického managementu; dodání az 7 sad hardware a software pro diagnostiku závad elektrobus?; sluzby pozáru?ního a mimozáru?ního servisu; dodání az 4 ks p?enosných nabíje?ek 400 V / 63 A pro moznost p?ípadného nabíjení elektrobusu kabelem a dodání az 14 kus nového trak?ního akumulátoru. Viz ZD a její p?ílohy.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
18/05/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 080-189537

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 25/05/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 08/06/2020

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 25/05/2020

Heure locale: 10:15

Lire:

Date: 08/06/2020

Heure locale: 10:01

VII.2)
Autres informations complémentaires:
K prodlouzení lh?ty pro podání nabídek dochází v souvislosti s uve?ejn?ním vysv?tlení ZD ?. 3 na profilu zadavatele.

 
 
C L A S S E    C P V
34121100 - Autobus publics 
34121400 - Autobus à plancher surbaissé 
34144910 - Autobus électriques