Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption : 11/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Autobus publics

2021/S 178-464688  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
14/09/2021
S178
Tchéquie-Prague: Autobus publics

2021/S 178-464688

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 148-395169)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spole?nost
Numéro national d'identification: 00005886
Adresse postale: Sokolovská 42/217
Ville: Praha 9
Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha
Code postal: 19000
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Veronika Doktorová
Courriel: doktorova@rowan.legal
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.dpp.cz/
Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=DPP

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Nákup az 143 ks m?stských autobus typu Kb

II.1.2)
Code CPV principal
34121100 Autobus publics

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem sektorové ve?ejné zakázky je dodávka az 143 kus naftových kloubových nízkopodlazních m?stských autobus?, a to dle pozadavku zadavatele. Konkrétní specifikace autobus je uvedena v odpovídajících p?ílohách závazného vzoru rámcové dohody, která tvo?í p?ílohu ?. 3 zadávací dokumentace. Popis komponent OIS pouzívaných zadavatelem v sou?asnosti je uveden v p?íloze ?. 7 zadávací dokumentace. P?edm?tem sektorové ve?ejné zakázky je dále: dodání az 35 sad hardware a software pro diagnostiku závad autobus?. Vybraný dodavatel bude povinen dodat i jen ?ásti sady, a to dle pozadavku zadavatele; dodání az 6 testovacích sad OIS. Testovací sada se skládá z mobilního stojanu se vsemi komponenty OIS, napájení 230V a simulací základních vozidlových vstup - odpojova?, zapalování, vyhlásení zastávky, dve?e, atd.; dodání az 6 sad servisního vybavení pro diagnostiku závad a provád?ní pln?ní chladicího média kompresorové klimatizace.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
09/09/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 148-395169

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 13/09/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 11/10/2021

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 13/09/2021

Heure locale: 10:15

Lire:

Date: 11/10/2021

Heure locale: 10:15

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
34121100 - Autobus publics 
34121400 - Autobus à plancher surbaissé