Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague:Chemin de fer interurbain

2022/S 233-669456  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Tchéquie-Prague: Chemin de fer interurbain 2022/S 233-669456 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Správa zeleznic, státní organizace Numéro national d'identification: 70994234 Adresse postale: Dlázd?ná 1003/7 Ville: Praha 1 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 11000 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Bastá?ová Helena Courriel: bastarova@spravazeleznic.cz Téléphone: +420 724129033 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.spravazeleznic.cz Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.spravazeleznic.cz
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Uzel Plze?,
   5. stavba - Lobzy - Koterov
II.1.2) Code CPV principal 45234110 Chemin de fer interurbain
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45234115 Travaux de signalisation ferroviaire 45221112 Travaux de construction de ponts de chemin de fer 45221200 Travaux de construction de tunnels, de puits et de passages souterrains 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Lieu principal d'exécution:
Plze?ský kraj
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Stavba ?esí rekonstrukci stávající zelezni?ní trat? v úseku km 343,459 (eviden?ní stani?ení km 343,447)- km 347,308. Za?átek stavby se nachází ve sm?ru od ?eských Bud?jovic p?ed vjezdovým obloukem zelezni?ní stanice Plze?-Koterov. Stavba kon?í p?ed lobezským kolejist?m zelezni?ní stanice Plze? hl.nádrazí, kde navazuje na v sou?asné dob? realizovanou stavbu "Uzel Plze?,
   1. stavba- p?estavba prazského zhlaví". Celková délka stavby je 3,849 km. Ú?elem stavby je zvýsení tra?ové rychlosti, zvýsení bezpe?nosti provozu, zajist?ní spolehlivého provozu, zmírn?ní vlivu nepravidelností v doprav? modernizací tra?ového zabezpe?ovacího za?ízení a tím zvýsení kvality zelezni?ní dopravní cesty. Z?ízení nové zastávky Plze?-Slovany výrazn? p?isp?je ke zlepsení a zkvalitn?ní sluzeb cestujícím.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 37
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 222-542683
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 26499/2020-SZ-SSZ-OVZ Intitulé:
Uzel Plze?,
   5. stavba - Lobzy - Koterov
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
30/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: "MTS + CHT- Uzel Plze?,
   5.  stavba"- vedoucí spole?ník Metrostav a.s. Numéro national d'identification: 00014915 Adresse postale: Kozeluzská 2450/4 Ville: Praha 8 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 18000 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Chládek & Tint?ra, a.s.
Numéro national d'identification: 62743881 Adresse postale: Nerudova 1022/16 Ville: Litom??ice Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj Code postal: 41201 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 2 199 813 313.72 CZK
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zadavatelé zadávají tuto ve?ejnou zakázku spole?n?, ve smyslu ustanovení § 7 ZZVZ, na základ? Smlouvy o spolupráci a spole?ném zadávání a Smlouvy o spole?né realizaci. Zadavatelé se ?ídí p?i zadávání ve?ejné zakázky ustanoveními ZZVZ platnými pro ve?ejného zadavatele. Správa zelezni?ní dopravní cesty,státní organizace - viz I.1) a Statutární m?sto Plze? nám?stí Republiky 1/1 306 32 Plze? I?O:00075370 a ?editelství silnic a dálnic ?R Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4 I?O: 65993390
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/11/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45234110 Chemin de fer interurbain
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45234115 Travaux de signalisation ferroviaire 45221112 Travaux de construction de ponts de chemin de fer 45221200 Travaux de construction de tunnels, de puits et de passages souterrains 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Lieu principal d'exécution:
Plze?ský kraj
VII.1.4) Description des prestations:
Zm?na rozsahu p?edm?tu pln?ní díla v souladu s ustanovením § 222, odst. 5 zákona ?. 134/2016Sb., o zadávání ve?ejných zakázek dle ZBV ?. 03.4.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 37
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 38 082.20 CZK
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: "MTS + CHT- Uzel Plze?,
   5.  stavba"- vedoucí spole?ník Metrostav a.s. Numéro national d'identification: 00014915 Adresse postale: Kozeluzská 2450/4 Ville: Praha 8 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 18000 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Chládek & Tint?ra, a.s.
Numéro national d'identification: 62743881 Adresse postale: Nerudova 1022/16 Ville: Litom??ice Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj Code postal: 41201 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
ZBV ?. 03.4 - cena zm?n kladných v hodnot? 38 082,20 K?, dle § 222, odst. 5 zákona ?. 134/2016Sb.
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplémentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons économiques ou techniques et des inconvénients ou de l'augmentation des coűts empęchant un changement de titulaire:
Pot?eba zm?ny v osob? dodavatele není mozná z ekonomických ani technických d?vod?.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 2 200 826 320.81 CZK Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 2 200 864 403.01 CZK Uzel Plze?,
   5. stavba - Lobzy - Koterov 02/12/2022 CZE National
 
 
C L A S S E    C P V
45221112 - Travaux de construction de ponts de chemin de fer 
45221200 - Travaux de construction de tunnels, de puits et de passages souterrains 
45234110 - Chemin de fer interurbain 
45234115 - Travaux de signalisation ferroviaire 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil