Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption : 28/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Chemin de fer interurbain

2020/S 149-366306  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/08/2020
S149
Tchéquie-Prague: Chemin de fer interurbain

2020/S 149-366306

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 137-337808)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Správa zeleznic, státní organizace
Numéro national d'identification: 70994234
Ville: Praha
Code NUTS: CZ01 Praha
Code postal: 110 00
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Renáta Majerová
Courriel: Majerova@spravazeleznic.cz
Téléphone: +420 724932325 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.szdc.cz/index.html Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.szdc.cz/

http://www.szdc.cz/index.html
https://zakazky.szdc.cz/
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Ústí n. O. - Brandýs n. O. - p?vodní stopa, BC

II.1.2)
Code CPV principal
45234110 Chemin de fer interurbain

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Stavba "Ústí n. O. - Brandýs n. O. - p?vodní stopa, BC" je liniovou stavbou, která je rozlozena na úseku prvního tranzitního zelezni?ního koridoru mezi ZST Ústí nad Orlicí (km 257,828) a Brandýs nad Orlicí (km 267,800) v celkové délce cca 9960 m. Jde o jeden z posledních úseku, který nebyl doposud komplexn rekonstruován. P?edm?tem stavby jsou jak nové objekty (zejména nový podchod se zast?esením pro cestující na zastávce Brandýs n. O., nové technologické objekty, kabelovod, protihlukové st?ny a kanalizace pro odvodn?ní ve stanici Brandýs n. O.), tak i úpravy stávajících objekt (drázní technologie, zelezni?ní spodek a svrsek, nástupist?, p?ejezdy, mostní objekty, p?elozky sítí, úpravy komunikací, trak?ní vedení, rozvody elektro a osv?tlení, odstran?ní zastávky Bezpráví). Stavba obsahuje jak trvalé objekty, tak i provizorní (provizorní drázní technologie a provizorní p?ístupy na stavenist v?etn p?emost?ní Tiché Orlice).

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
30/07/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 137-337808

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 26/08/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 28/08/2020

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 26/08/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 28/08/2020

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45234110 - Chemin de fer interurbain