Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption : 12/05/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Chemin de fer interurbain

2021/S 86-223527  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/05/2021
S86
Tchéquie-Prague: Chemin de fer interurbain

2021/S 086-223527

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 069-176727)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Správa zeleznic, státní organizace
Numéro national d'identification: 70994234
Adresse postale: Dlázd?ná 1003/7
Ville: Praha
Code NUTS: CZ01 Praha
Code postal: 110 00
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: JUDr. Jaroslav Klimes
Courriel: KlimesJa@spravazeleznic.cz
Téléphone: +420 722819305
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.spravazeleznic.cz/
Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.spravazeleznic.cz

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Rekonstrukce nástupis v zst. Adamov

Numéro de référence: S4566/2021-SZ-SSV-Ú3

II.1.2)
Code CPV principal
45234110 Chemin de fer interurbain

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Ú?elem stavby je zvýsení plynulosti a bezpe?nosti provozu, zajist?ní bezbariérového p?ístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zajist?ní parametr interoperability a spln?ní pozadavk platné legislativy. Budou z?ízena dv nová ostrovní nástupist s bezbariérovým mimoúrov?ovým p?ístupem z lávky pomocí schodis a výtah?. Pro realizaci lávky dojde k demolici nevyuzívané ?ásti výpravní budovy. Prostory výpravní budovy pro odbavení cestujících budou rekonstruovány. Pracovist výprav?ího bude vymíst?no z výpravní budovy do nové technologické budovy. T?etí stani?ní kolej bude prodlouzena pro umozn?ní odbavení nákladních vlak délky 740 metr?.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
29/04/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 069-176727

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 07/05/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 12/05/2021

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 07/05/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 12/05/2021

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires: Tchéquie-Prague: Chemin de fer interurbainType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travauxtravaux
12/05/2021
04/05/2021
CZ
National

 
 
C L A S S E    C P V
45213321 - Travaux de construction de gares de chemin de fer 
45221112 - Travaux de construction de ponts de chemin de fer 
45234110 - Chemin de fer interurbain