Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 02/03/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Chemin de fer interurbain

2022/S 10-021955  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

14/01/2022
S10
Tchéquie-Prague: Chemin de fer interurbain

2022/S 010-021955

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 225-593182)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Správa zeleznic, státní organizace
Numéro national d'identification: 70994234
Adresse postale: Dlázd?ná 1003/7
Ville: Praha
Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha
Code postal: 11000
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Ing. Jana Sedová
Courriel: sedova@spravazeleznic.cz
Téléphone: +420 727966017
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.spravazeleznic.cz
Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.spravazeleznic.cz

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Modernizace trati Praha-Bubny (v?etn?) - Praha-Výstavist (v?etn?)

Numéro de référence: 1175/2022-SZ-SSZ-OVZ

II.1.2)
Code CPV principal
45234110 Chemin de fer interurbain

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je zhotovení stavby "Modernizace trati Praha-Bubny (v?etn?) - Praha-Výstavist (v?etn?)". Modernizací dojde ke zdvojkolejn?ní a elektrifikaci stávající trati ve sm?ru na Kladno, dále k modernizaci vsech stanic a zastávek, výstavb nových nástupis a vybudování bezbariérových p?ístup na nástupist?, rekonstrukci výpravní budovy a s ní spojenému rozsí?ení sluzeb pro cestující. Sou?ástí p?edm?tu pln?ní ve?ejné zakázky jsou i ?innosti, které budou provád?ny v souvislosti s Pravidly publicity projekt spolufinancovaných z Connecting Europe Facility (CEF). Blizsí specifikace p?edm?tu pln?ní ve?ejné zakázky je upravena v dalsích ?ástech zadávací dokumentace.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
10/01/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 225-593182

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádosti o ú?ast

Au lieu de:

Date: 17/12/2021

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 02/03/2022

Heure locale: 09:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 17/12/2021

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 02/03/2022

Heure locale: 09:00

VII.2)
Autres informations complémentaires: Tchéquie-Prague: Chemin de fer interurbainType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux
02/03/2022
14/01/2022
CZ
National

 
 
C L A S S E    C P V
45213321 - Travaux de construction de gares de chemin de fer 
45221112 - Travaux de construction de ponts de chemin de fer 
45234110 - Chemin de fer interurbain 
45234115 - Travaux de signalisation ferroviaire 
45234140 - Travaux de construction des passages à niveau