Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 18/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Construction d'établissements d'enseignement supérieur

2020/S 68-161025  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

06/04/2020
S68
Marché de travaux - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Tchéquie-Prague: Construction d'établissements d'enseignement supérieur

2020/S 068-161025

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 047-109900)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Vysoká skola chemicko-technologická v Praze
Numéro national d'identification: 60461373
Adresse postale: Technická 1905/5
Ville: Praha 6
Code NUTS: CZ010
Code postal: 166 28
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Ing. Ji?í Proks
Courriel: proksj@vscht.cz
Téléphone: +420 220444316 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.vscht.cz Adresse du profil d'acheteur: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilVSCHT

http://www.vscht.cz
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilVSCHT
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
VSCHT Praha - Rekonstrukce prostor uvoln?ných z pronájmu (etapa I) v budov B ul. Zikova - kancelá?ská ?ást

II.1.2)
Code CPV principal
45214300

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky jsou stavební práce spo?ívající v rekonstrukci kancelá?ských prostor v budov B Zikova ul. Vysoké skoly chemicko-technologické v Praze na adrese Technická 1903/3, Praha 6 - Dejvice, ?ESKÁ REPUBLIKA a dodávky souvisejících technologií, a to dle projektové dokumentace pro provád?ní stavby zpracované v rozsahu vyhlásky ?. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhotovené projektantem SPS projekt, spol. s.r.o., sídlem: Praha 10 - Záb?hlice, Za Návsí 1670/9, PS 10600, ?ESKÁ REPUBLIKA, I?: 64943330 (dále jen "projektová dokumentace") a dle soupisu stavebních prací, dodávek a sluzeb s výkazem vým?r.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
01/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 047-109900

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 17/04/2020

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 18/05/2020

Heure locale: 09:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 17/04/2020

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 18/05/2020

Heure locale: 09:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Zadavatel na základ Vysv?tlení zadávací dokumentace IV. uve?ejn?ného dne
   1. 
   4.  2020 na profilu zadavatele prodluzuje lh?tu pro podání nabídek. Sou?asn pro p?ehlednost dopl?uje i zm?ny, které byly provedeny p?i p?edeslých opravách.

 
 
C L A S S E    C P V
45214300 - Construction d'établissements d'enseignement supérieur 
45311000 - Travaux de câblage et d'installations électriques 
45313100 - Travaux d'installation d'ascenseurs 
45330000 - Travaux de plomberie