Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 29/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Équipement d'entretien routier

2020/S 69-164050  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/04/2020
S69
Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Tchéquie-Prague: Équipement d'entretien routier

2020/S 069-164050

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 051-120446)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: ?editelství silnic a dálnic ?R
Numéro national d'identification: 65993390
Adresse postale: Na Pankráci 546/56
Ville: Praha 4
Code NUTS: CZ01
Code postal: 140 00
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Miloslav Stránský
Courriel: miloslav.stransky@rsd.cz
Téléphone: +420 241084411
Fax: +420 241084480 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.rsd.cz Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD

https://www.rsd.cz
https://www.tenderarena.cz/profily/RSD
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Kontejnery 2019

Numéro de référence: 01PU-004536

II.1.2)
Code CPV principal
34921000

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem pln?ní této ve?ejné zakázky je koup celkem 70 kus kontejner nejr?zn?jsího druhu pouzitelných na stávající nosi?e. T?mito prost?edky zadavatel zamýslí udrzovat sjízdnost a údrzbu na komunikaci. Pot?eba zadavatele bude napln?na zcela v souladu s p?íslusnými právními p?edpisy k výkonu majetkové správy ve vztahu ke sv??eným úsek?m dálnice. P?edpokládaný termín spln?ní ve?ejné zakázky je 7 m?síc od za?átku ú?innosti kupní smlouvy.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 051-120446

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 28/04/2020

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 29/04/2020

Heure locale: 09:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 28/04/2020

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 29/04/2020

Heure locale: 09:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
34921000 - Équipement d'entretien routier