Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Installation de panneaux de signalisation

2021/S 179-465118  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/09/2021 S179 Tchéquie-Prague: Installation de panneaux de signalisation 2021/S 179-465118 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?editelství silnic a dálnic ?R Numéro national d'identification: 65993390 Adresse postale: Na Pankráci 546/56 Ville: Praha 4 Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 14000 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Martina Palusková Courriel: martina.paluskova@rsd.cz Téléphone: +420 241084344 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.rsd.cz Adresse du profil d'acheteur: http://www.tenderarena.cz/profily/RSD
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Autre activité: Výstavba a správa silnic a dálnic
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rámcová dohoda - obnova VDZ na dálnicích
II.1.2) Code CPV principal 45233290 Installation de panneaux de signalisation
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Realizací zakázky bude zajist?na optimální obnova vodorovného dopravního zna?ení. VDZ v plastu a barv v?etn jeho odstran?ní. Zajist?ní funk?ního VDZ v souladu s legislativou. Zakázka p?edpokládá pr?b?zné pln?ní v závislosti na aktuálním stavu VDZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 27 805 200.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Obnova VDZ na dálnicích SSÚD ?. 8 Rudná
Lot n 15/09/2021 S179 Tchéquie-Prague: Installation de panneaux de signalisation 2021/S 179-465118 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?editelství silnic a dálnic ?R Numéro national d'identification: 65993390 Adresse postale: Na Pankráci 546/56 Ville: Praha 4 Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 14000 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Martina Palusková Courriel: martina.paluskova@rsd.cz Téléphone: +420 241084344 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.rsd.cz Adresse du profil d'acheteur: http://www.tenderarena.cz/profily/RSD
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Autre activité: Výstavba a správa silnic a dálnic
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rámcová dohoda - obnova VDZ na dálnicích
II.1.2) Code CPV principal 45233290 Installation de panneaux de signalisation
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Realizací zakázky bude zajist?na optimální obnova vodorovného dopravního zna?ení. VDZ v plastu a barv v?etn jeho odstran?ní. Zajist?ní funk?ního VDZ v souladu s legislativou. Zakázka p?edpokládá pr?b?zné pln?ní v závislosti na aktuálním stavu VDZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 27 805 200.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Obnova VDZ na dálnicích SSÚD ?. 8 Rudná
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45233290 Installation de panneaux de signalisation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ02 St?ední ?echy
II.2.4) Description des prestations:
Realizací zakázky bude zajist?na optimální obnova vodorovného dopravního zna?ení. VDZ v plastu a barv v?etn jeho odstran?ní. Zajist?ní funk?ního VDZ v souladu s legislativou. Zakázka p?edpokládá pr?b?zné pln?ní v závislosti na aktuálním stavu VDZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 097-230820
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 19ZA-003405
Lot nº: 1 Intitulé:
D5 VDZ barva/plast - obnova v km 3,7 - 0 L
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ?NES+3K+ÚS+PS, VDZ dálnice - vedoucí: ?NES dopravní stavby, a.s. Numéro national d'identification: 47781734 Adresse postale: Milady Horákové 2764 Ville: Kladno - Kro?ehlavy Code NUTS: CZ02 St?ední ?echy Code postal: 27201 Pays: Tchéquie Courriel: info@cnes.cz Téléphone: +420 312663211 Adresse internet: www.cnes.cz
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: 3K zna?ky s.r.o.
Numéro national d'identification: 25056271 Adresse postale: Jiráskova 1519 Ville: ?í?any Code NUTS: CZ02 St?ední ?echy Code postal: 26401 Pays: Tchéquie Courriel: info@3Kznacky.cz Téléphone: +420 317834406 Adresse internet: www.3kznacky.cz
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Údrzba silnic s.r.o.
Numéro national d'identification: 61681199 Adresse postale: Na ?erveném Hrádku 294 Ville: Sedl?any Code NUTS: CZ02 St?ední ?echy Code postal: 26401 Pays: Tchéquie Courriel: info@udrzbasilnic.eu Téléphone: +420 317834406 Adresse internet: www.udrzbasilnic.eu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Prazské sluzby, a.s.
Numéro national d'identification: 60194120 Adresse postale: Vyso?any, Pod sancemi 444/1 Ville: Praha 9 Code NUTS: CZ02 St?ední ?echy Code postal: 19000 Pays: Tchéquie Courriel: info@psas.cz Téléphone: +420 284091888 Adresse internet: www.psas.cz
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 225 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 225 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty let pln?ní v p?ípad smluv na dobu neur?itou, nejmén vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021 Tchéquie-Prague: Installation de panneaux de signalisationType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 15/09/2021 CZ National
 
 
C L A S S E    C P V
45233290 - Installation de panneaux de signalisation