Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 09/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Kits de diagnostic

2021/S 199-519055  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Tchéquie-Prague: Kits de diagnostic

2021/S 199-519055

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 151-399835)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Vseobecná fakultní nemocnice v Praze
Numéro national d'identification: 0064165
Adresse postale: U nemocnice 499/2
Ville: Praha 2
Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha
Code postal: 12000
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Bc. Sárka Grymová
Courriel: sarka.grymova@vfn.cz
Téléphone: +420 224962950
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.vfn.cz
Adresse du profil d'acheteur: https://tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=vfn

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Testovací soupravy pro p?ímou imunochromatografickou detekci antigenu SARS-CoV-2 - rychlotest

Numéro de référence: VZ - 66/2021

II.1.2)
Code CPV principal
33141625 Kits de diagnostic

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky jsou pr?b?zné dodávky jednorázových antigenních rychlotest pro výt?r primárn z p?ední ?ásti nosu p?ípadn nosohltanu pro Vseobecnou fakultní nemocnici v Praze; blíze viz zadávací dokumentace.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
08/10/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 151-399835

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 03/09/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 09/11/2021

Heure locale: 11:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otvírání obálek

Au lieu de:

Date: 03/09/2021

Heure locale: 11:05

Lire:

Date: 09/11/2021

Heure locale: 11:05

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
33141625 - Kits de diagnostic