Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption : 03/01/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague:Matériaux radioactifs

2023/S 227-714460  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
24/11/2023
S227
Tchéquie-Prague: Matériaux radioactifs

2023/S 227-714460

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 188-587957)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Vseobecná fakultní nemocnice v Praze
Numéro national d'identification: 00064165
Adresse postale: U nemocnice 499/2
Ville: Praha 2
Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha
Code postal: 12808
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Jacqueline Da?helová
Courriel: Jacqueline.Danhelova@vfn.cz
Téléphone: +420 224962566
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.vfn.cz/
Adresse du profil d'acheteur: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001164

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dodávky diagnostického injek?ního roztoku s ú?innou látkou Fluorocholin-(18F)

Numéro de référence: VZ 84/2023

II.1.2)
Code CPV principal
09343000 Matériaux radioactifs

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky (dále také jen "VZ") jsou pr?b?zné dodávky diagnostického injek?ního roztoku s ú?innou látkou Fluorocholin-(18F) (dále také jen "zbozí") pro Vseobecnou fakultní nemocnici v Praze (dále jen "VFN"). P?edm?t pln?ní VZ je vymezen i závazným návrhem smlouvy který je p?ílohou ?. 2 t?chto zadávacích podmínek a p?ílohou ?. 6 t?chto zadávacích podmínek - Druh a p?edpokládaný Mnozství p?edm?tu pln?ní ve?ejné zakázky u jednotlivých polozek uvedené v p?íloze ?. 6 t?chto zadávacích podmínek - Druh a p?edpokládaný po?et, je mnozství orienta?ní, resp. p?edpokládané. Zadavatel je oprávn?n ur?ovat konkrétní mnozství a dobu pln?ní jednotlivých díl?ích dodávek podle svých okamzitých, resp. aktuálních pot?eb s ohledem na skladbu pacient? bez penalizace ?i jiného postihu ze strany vybraného dodavatele v souladu s výrobními termíny dodavatele. Více viz zadávací podmínky.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
20/11/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 188-587957

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 30/11/2023

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 03/01/2024

Heure locale: 11:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 30/11/2023

Heure locale: 11:05

Lire:

Date: 03/01/2024

Heure locale: 11:05

VII.2)
Autres informations complémentaires: Dodávky diagnostického injek?ního roztoku s ú?innou látkou Fluorocholin-(18F) 03/01/2024 24/11/2023 CZE National
 
 
C L A S S E    C P V
09343000 - Matériaux radioactifs