Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/06/2021
Date de péremption : 18/06/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Matériel de projection télévisée

2021/S 110-289077  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
09/06/2021
S110
Tchéquie-Prague: Matériel de projection télévisée

2021/S 110-289077

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 100-263300)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: ?eská televize
Numéro national d'identification: 00027383
Adresse postale: Na h?ebenech II 1132/4
Ville: Praha 4
Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha
Code postal: 140 70
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Ji?í Kokavec
Courriel: jiri.kokavec@ceskatelevize.cz
Téléphone: +420 261137539
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ceskatelevize.cz
Adresse du profil d'acheteur: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCt

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Projektory pro studio SK6

II.1.2)
Code CPV principal
32321000 Matériel de projection télévisée

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je zajist?ní ?esení zp?tné projekce pro studio SK6. Sou?ástí zakázky je demontáz stávajících projektor Barco HDX-W18, dodání nových projektor (jejich po?et stanoví ú?astník sám v závislosti na nabízeném ?esení), jejich instalace do stávajících nebo nov dodaných akustických box?, p?ipojení na signálovou infrastrukturu, a nastavení projektor tak, aby výsledkem byl homogenní obraz o rozlisení 4 348 x 1 200 bez viditelných, rusivých p?echod zobrazený na zak?ivené projek?ní st?n studia SK6. Více informací v Zadávací dokumentaci.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
04/06/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 100-263300

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 15/06/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 18/06/2021

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 15/06/2021

Heure locale: 10:05

Lire:

Date: 18/06/2021

Heure locale: 10:05

VII.2)
Autres informations complémentaires: Tchéquie-Prague: Matériel de projection téléviséeType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournituresfournitures
18/06/2021
09/06/2021
CZ
National

 
 
C L A S S E    C P V
30231300 - Écrans de visualisation 
32321000 - Matériel de projection télévisée