Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague:Ordinateurs portables

2024/S 12-030961  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/01/2024 S12 Tchéquie-Prague: Ordinateurs portables 2024/S 012-030961 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Vysoká skola chemicko-technologická v Praze Numéro national d'identification: 60461373 Adresse postale: Technická 1905/5 Ville: Praha 6 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 16600 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Lucie Poznarová Courriel: lucie.poznarova@vscht.cz Téléphone: +420 220444450 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.vscht.cz Adresse du profil d'acheteur: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilVSCHT
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dynamický nákupní systém pro dodávky standardní výpo?etní techniky 2024 - 2028
II.1.2) Code CPV principal 30213100 Ordinateurs portables
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem pln?ní ve?ejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky výpo?etní techniky definované CPV kódy uvedenými v ?l. 2 zadávací dokumentace, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jednotlivých výzev k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 30 000 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213100 Ordinateurs portables 30213200 Ordinateur tablette 30213300 Ordinateur de bureau 30237460 Claviers d'ordinateurs 30237410 Souris d'ordinateur
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Lieu principal d'exécution:
Praha, p?i?emz místem pln?ní jednotlivých ve?ejných zakázek zadávaných v DNS budou jednotlivá pracovist? zadavatele.
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní ve?ejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky standardní výpo?etní techniky definované CPV kódy uvedenými v tomto formulá?i a v ?l. 2 zadávací dokumentace, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jednotlivých výzev k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona.
II.2.5) Crit 17/01/2024 S12 Tchéquie-Prague: Ordinateurs portables 2024/S 012-030961 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Vysoká skola chemicko-technologická v Praze Numéro national d'identification: 60461373 Adresse postale: Technická 1905/5 Ville: Praha 6 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 16600 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Lucie Poznarová Courriel: lucie.poznarova@vscht.cz Téléphone: +420 220444450 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.vscht.cz Adresse du profil d'acheteur: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilVSCHT
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dynamický nákupní systém pro dodávky standardní výpo?etní techniky 2024 - 2028
II.1.2) Code CPV principal 30213100 Ordinateurs portables
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem pln?ní ve?ejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky výpo?etní techniky definované CPV kódy uvedenými v ?l. 2 zadávací dokumentace, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jednotlivých výzev k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 30 000 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213100 Ordinateurs portables 30213200 Ordinateur tablette 30213300 Ordinateur de bureau 30237460 Claviers d'ordinateurs 30237410 Souris d'ordinateur
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Lieu principal d'exécution:
Praha, p?i?emz místem pln?ní jednotlivých ve?ejných zakázek zadávaných v DNS budou jednotlivá pracovist? zadavatele.
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní ve?ejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky standardní výpo?etní techniky definované CPV kódy uvedenými v tomto formulá?i a v ?l. 2 zadávací dokumentace, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jednotlivých výzev k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2.5)Hodnotící kritéria - Zp?sob hodnocení nabídek jednotlivých ve?ejných zakázek v zavedeném DNS bude uveden vzdy ve výzv? k podání nabídek ve smyslu § 141 zákona. II.1.7) Kone?ná hodnota ve?ejné zakázky (bez DPH) - Zadavatel na tomto míst? uvádí p?edpokládanou hodnotu ve?ejné zakázky.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
Un systčme d'acquisition dynamique a été mis en place
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 237-743654
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/01/2024
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Netfox s.r.o.
Numéro national d'identification: 27574032 Adresse postale: Hartigova 2755/65a Ville: Praha - Zizkov Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 13000 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FLAME System s.r.o.
Numéro national d'identification: 26846888 Adresse postale: Dr. Maye 468/3 Ville: Ostrava - Mariánské Hory Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj Code postal: 70900 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COMTESYS, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 26490234 Adresse postale: Pod pramenem 1633/3 Ville: Praha - Nusle Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 14000 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ENGEL s.r.o.
Numéro national d'identification: 46979727 Adresse postale: Miksí?kova 1129/44 Ville: Brno - Zidenice Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 61500 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CSF, s.r.o.
Numéro national d'identification: 25289462 Adresse postale: St?elecká 672/14 Ville: Hradec Králové Code NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj Code postal: 50002 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 30 000 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 30 000 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zp?sob hodnocení nabídek jednotlivých ve?ejných zakázek v zavedeném DNS bude uveden vzdy ve výzv? k podání nabídek ve smyslu § 141 zákona
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.uohs.cz
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.uohs.cz
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/01/2024 Dynamický nákupní systém pro dodávky standardní výpo?etní techniky 2024 - 2028 17/01/2024 CZE National Original
 
 
C L A S S E    C P V
30213100 - Ordinateurs portables 
30213200 - Ordinateur tablette 
30213300 - Ordinateur de bureau 
30237410 - Souris d'ordinateur 
30237460 - Claviers d'ordinateurs