Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague:Ouvrages ferroviaires

2023/S 227-714516  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Tchéquie-Prague: Ouvrages ferroviaires 2023/S 227-714516 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Správa zeleznic, státní organizace Numéro national d'identification: 70994234 Adresse postale: Dlázd?ná 1003/7 Ville: Praha 1 - Nové M?sto Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 110 00 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Vladimíra Hlídková Courriel: hlidkova@spravazeleznic.cz Téléphone: +420 724321788 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.spravazeleznic.cz Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.spravazeleznic.cz/
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Optimalizace tra?ového úseku Praha Hostiva? - Praha hl.n., II. ?ást - Praha Hostiva? - Praha hl.n. (D 9 odst.5)
II.1.2) Code CPV principal 45234100 Ouvrages ferroviaires
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Lieu principal d'exécution:
Hlavní m?sto Praha
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
P?edm?tem zakázky je realizace stavby "Optimalizace tra?ového úseku Praha Hostiva? - Praha hl.n., II. ?ást - Praha Hostiva? - Praha hl.n.". Za?átek stavby optimalizace je v km 177,570, kde stavba navazuje na jiz probíhající investici "Optimalizace tra?ového úseku Praha - Hostiva? Praha hl. n., I. ?ást - zst. Praha - Hostiva?". Konec stavby je v km 183,640 p?ed vinohradskými tunely. Stavba je umíst?na p?evázn? na území M? Praha 10, pouze okrajové ?ásti stavby zasahují do p?sobnosti M? Praha 15, M? Praha 2 a M? Praha 4 a prochází k.ú. Hostiva?, Strasnice, Záb?hlice, Michle, Kr?, Vrsovice, Nusle a Vinohrady. Stávající zelezni?ní tra? Benesov Praha, která je vedena p?es zastávku Praha-Strasnice, bude v rámci stavby p?elozena do soub?hu s tratí Praha - Malesice Praha - Vrsovice a vytvo?í ?ty?kolejný svazek, který prochází jizním okrajem bývalého se?a?ovacího nádrazí Praha - Vrsovice. Délka rekonstruované úseku 6,070 km; nástupist? 9 objekt?; mostní objekty 23 objekt?; pozemní objekty - p?íst?esky a zast?esení 6524 m2, budovy nové 17130m3; tra?ové zabezpe?ovací za?ízení 4 mezistani?ní úseku, stani?ní zabezpe?ovací za?ízení 2 stanice, trak?ní vedení délka kolej 43 km, trak?ní m?nírna 1 objekt; atd.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 45
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Spolufinancování z prost?edk? EU - Nástroj pro propojení Evropy (CEF).
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 060-133369
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 627056
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
13/03/2018
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Metrostav a.s.
Numéro national d'identification: 00014915 Adresse postale: Kozeluzská 2450 Ville: Praha 8 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 180 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Swieteslky Rail CZ s.r.o.
Numéro national d'identification: 28332202 Adresse postale: Prazská t?. 495/58 Ville: ?eské Bud?jovice Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 37004 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Stavby most? a.s.
Numéro national d'identification: 27195147 Adresse postale: Vysko?ilova 1566 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 14000 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 3 487 289 135.14 CZK
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/11/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45234100 Ouvrages ferroviaires
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Lieu principal d'exécution:
Hlavní m?sto Praha
VII.1.4) Description des prestations:
Dodate?né práce dle dodatku ?. 9 k SOD dle § 222 odst. 5 zahrnuté ve zm?nových listech ?. 134 a 143 - vícepráce ve výsi 3 074 695,58 K? bez DPH; Vypust?né práce dle dodatku ?. 9 k SOD dle § 222 odst. 5 zahrnuté ve zm?novém listu ?. 143 - mén?práce ve výsi 486 335,05 K? bez DPH.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 50
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 3 561 030.63 CZK
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Metrostav a.s.
Numéro national d'identification: 00014915 Adresse postale: Kozeluzská 2450 Ville: Praha 8 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 180 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Swieteslky Rail CZ s.r.o.
Numéro national d'identification: 28332202 Adresse postale: Prazská t?. 495/58 Ville: ?eské Bud?jovice Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 37004 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SMP CZ a.s.
Numéro national d'identification: 27195147 Adresse postale: Vysko?ilova 1566 Ville: Praha 4 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 14000 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Dodate?né práce dle dodatku ?. 9 k SOD dle § 222 odst. 5 ZZVZ - vícepráce ve výsi 3 074 695,58 K? bez DPH; - mén?práce ve výsi 486 335,05 K? bez DPH. Absolutní hodnota zm?ny: 3 561 030,63 K? bez DPH. Sou?ástí dodatku ?. 9 k SOD jsou zárove? dodate?né práce dle § 222 odst. 4 ) - vícepráce ve výsi 8 003 275,54 K? bez DPH
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplémentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons économiques ou techniques et des inconvénients ou de l'augmentation des coűts empęchant un changement de titulaire:
Dodate?né práce dle dodatku ?. 9 k SOD dle § 222 odst. 5 zahrnuté ve zm?nových listech ?. 134 a 143 - vícepráce ve výsi 3 074 695,58 K? bez DPH; Vypust?né práce dle dodatku ?. 9 k SOD dle § 222 odst. 5 zahrnuté ve zm?novém listu ?. 143 - mén?práce ve výsi 486 335,05 K? bez DPH.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 4 580 309 029.81 CZK Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 4 590 900 665.88 CZK Optimalizace tra?ového úseku Praha Hostiva? - Praha hl.n., II. ?ást - Praha Hostiva? - Praha hl.n. (D 9 odst.5) 24/11/2023 CZE National Original
 
 
C L A S S E    C P V
45234100 - Ouvrages ferroviaires