Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption : 06/01/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague:Ouvrages pour le tramway

2022/S 233-668665  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

02/12/2022
S233
Tchéquie-Prague: Ouvrages pour le tramway

2022/S 233-668665

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 176-499370)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spole?nost
Numéro national d'identification: 00005886
Adresse postale: Sokolovská 42/217
Ville: Praha
Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha
Code postal: 19000
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelá?
Courriel: zakazky@akbrodec.cz
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.dpp.cz/
Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
TT Václavské nám?stí - výb?r zhotovitele

II.1.2)
Code CPV principal
45234121 Ouvrages pour le tramway

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem pln?ní této ve?ejné zakázky je zajist?ní novostavby tramvajové trati (TT) Václavské nám?stí obsahující zejména výstavbu nové tramvajové trat? v?etn? souvisejících technologií a vybavení, související rekonstrukce vozovek a chodník?, vyvolané p?elozky a úpravy inzenýrských sítí a nezbytné úpravy stropních desek vestibul? metra, a to vse rozsahu projektové dokumentace (viz p?íloha ?. 1 závazného vzoru smlouvy). Sou?ástí pln?ní je dopracování dokumentace pro provád?ní stavby a dokumentace skute?ného provedení stavby, dále veskeré pomocné a p?idruzené ?innosti (nap?. zajist?ní atest?, zkousek, revizních zpráv, pr?kaz? zp?sobilosti a dalsích specifikovaných doklad? apod.), a poskytnutí sou?innosti ze strany vybraného dodavatele p?i obstarání povolení zkusebního provozu a kolauda?ního souhlasu. Detailní specifikace pozadavk? zadavatele na p?edm?t pln?ní této ve?ejné zakázky je téz obsazena v závazném vzoru smlouvy (viz p?íloha ?. 1 zadávací dokumentace).

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
28/11/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 176-499370

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 24/10/2022

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 06/01/2023

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 24/10/2022

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 06/01/2023

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires: TT Václavské nám?stí - výb?r zhotovitele 06/01/2023 02/12/2022 CZE National
 
 
C L A S S E    C P V
31214500 - Tableaux électriques 
45220000 - Ouvrages d'art et de génie civil 
45234121 - Ouvrages pour le tramway 
45234128 - Travaux de construction d'arrêts de tramway 
45311000 - Travaux de câblage et d'installations électriques 
45351000 - Travaux d'installation en construction mécanique