Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 29/06/2023
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Avis de marché
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague:Pičces détachées pour locomotives ou matériel ferroviaire roulant, équipement de commande et de contrôle du trafic ferroviaire

2023/S 97-303388  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Tchéquie-Prague: Pi 22/05/2023 S97 Tchéquie-Prague: Pičces détachées pour locomotives ou matériel ferroviaire roulant, équipement de commande et de contrôle du trafic ferroviaire 2023/S 097-303388 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?D Cargo, a.s.
Numéro national d'identification: 28196678 Adresse postale: Jankovcova 1569 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 17000 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: PETR KUCHA? Courriel: petr.kuchar@cdcargo.cz Téléphone: +420 725587184 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.cdcargo.cz Adresse du profil d'acheteur: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000988
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000988 Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000988
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Zadavatel dle § 4 odst. 2 ZZVZ
I.5) Activité principale Autre activité: Zelezni?ní doprava
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dodávka a instalace mobilní ?ásti ETCS do vybraných hnacích vozidel ?ady 242 ?D Cargo, a.s. Numéro de référence: 51-2023-O1/2
II.1.2) Code CPV principal 34630000 Pičces détachées pour locomotives ou matériel ferroviaire roulant, équipement de commande et de contrôle du trafic ferroviaire
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem Zakázky je provedení díla spo?ívajícího v komplexní dodávce a instalaci mobilní ?ásti zabezpe?ovacího systému ETCS aplika?ní úrovn? 2 (Level2), která bude vyhovovat základní norm? 3 (Baseline 3) (dále jen "Za?ízení") do hnacích drázních vozidel Zadavatele (dále jen "Lokomotivy"), specifikovaných v p?ílohách Zadávací dokumentace.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34630000 Pičces détachées pour locomotives ou matériel ferroviaire roulant, équipement de commande et de contrôle du trafic ferroviaire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha
II.2.4) Description des prestations:
Dílo bude realizováno ve dvou vzájemn? navazujících etapách: a) v etap? 1 ozna?ené jako "Etapa 1 Projekt" dodavatel navrhne vhodné technické a konstruk?ní ?esení integrace Za?ízení (dále rovn?z jako "Prototyp") do Lokomotivy ur?ené pro Etapu 1 Projekt (dále rovn?z jen "Vybraná Lokomotiva") a provede jeho instalaci do Vybrané Lokomotivy, zajistí po?ízení Technické dokumentace a Doklad? vozidla v rozsahu stanoveném v p?ílohách zadávací dokumentace, zejména v p?íloze ?. 2 Závazný návrh smlouvy. b) v etap? 2 ozna?ené jako "Etapa 2 Sériová realizace" zajistí dodavatel instalaci Za?ízení dle schváleného Prototypu do dalsích Lokomotiv dané ?ady Lokomotiv a zajistí po?ízení Technické dokumentace a Doklad? vozidel v rozsahu stanoveném v p?ílohách zadávací dokumentace, zejména v p?íloze ?. 2 Závazný návrh smlouvy.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Début: 01/01/2024 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zadavatel má právo vyuzít smluvní opci dle ?l.
   6. 3.4 závazného návrhu smlouvy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Bude dodate?n? ur?eno
II.2.14) Informations complémentaires K II.2.13)Zadavatel p?edpokládá, ze Zakázka bude spolufinancována z dota?ního programu Evropské unie, pop?. z národního dota?ního programu. Zadavatel ovsem není schopen k okamziku zahájení zadávacího ?ízení identifikovat konkrétní dota?ní program; ten bude sd?len vsem dodavatel?m/ú?astník?m zadávacího ?ízení jakmile bude uzav?ena konkrétní smlouva, na základ? níz bude dotace Zadavateli poskytnuta.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Dodavatel prokáze profesní zp?sobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ a to následujícím zp?sobem:
   1.  Dodavatel prokazuje spln?ní profesní zp?sobilosti ve vztahu k ?eské republice p?edlozením výpisu z obchodního rejst?íku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní p?edpis zápis do takové evidence vyzaduje.
   2.  Doklady prokazují profesní zp?sobilost musí prokazovat spln?ní profesní zp?sobilosti nejpozd?ji v dob? 3 m?síc? p?ede dnem zahájení zadávacího ?ízení. Doklady ke spln?ní profesní zp?sobilosti dodavatel nemusí p?edlozit, pokud právní p?edpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní zp?sobilost nevyzadují. V takovém p?ípad? p?edlozí zahrani?ní dodavatel ?estné prohlásení, ze právní p?edpis v zemi jeho sídla obdobnou profesní zp?sobilost nevyzaduje a zahrani?ní dodavatel není schopen pozadované doklady profesní zp?sobilosti p?edlozit.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critčres de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure concurrentielle avec négociation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.5) Informations sur la négociation
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 29/06/2023 Heure locale: 13:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
tchčque
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 9 (ŕ compter de la date limite de réception des offres)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.uohs.cz
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.uohs.cz
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 Dodávka a instalace mobilní ?ásti ETCS do vybraných hnacích vozidel ?ady 242 ?D Cargo, a.s. 29/06/2023 22/05/2023 CZE National
 
 
C L A S S E    C P V
34630000 - Pičces détachées pour locomotives ou matériel ferroviaire roulant, équipement de commande et de contrôle du trafic ferroviaire