Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/03/2023
Date de péremption : 27/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague:Préparations antianémiques

2023/S 62-185539  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
28/03/2023 S62 Tchéquie-Prague: Préparations antianémiques 2023/S 062-185539 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ústav hematologie a krevní transfuze Praha Numéro national d'identification: 00023736 Adresse postale: U nemocnice 2094/1 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 12800 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Ing. Jakub Melichar Courriel: zakazky@uhkt.cz Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.uhkt.cz Adresse du profil d'acheteur: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001235
I.3) Communication L'acc 28/03/2023 S62 Tchéquie-Prague: Préparations antianémiques 2023/S 062-185539 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ústav hematologie a krevní transfuze Praha Numéro national d'identification: 00023736 Adresse postale: U nemocnice 2094/1 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 12800 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Ing. Jakub Melichar Courriel: zakazky@uhkt.cz Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.uhkt.cz Adresse du profil d'acheteur: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001235
I.3) Communication L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001235 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001235
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: P?ísp?vková organizace v p?ímé ?ídící p?sobnosti Ministerstva zdravotnictví
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Lé?ivé p?ípravky - ANTIANEMIKA Numéro de référence: VZ23045
II.1.2) Code CPV principal 33621300 Préparations antianémiques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem zakázky jsou pr?b?zné dodávky lé?ivých p?ípravk? - ANTIANEMIKA, a to v p?edpokládaném mnozství a skladb? dle technické specifikace uvedené v p?íloze ?. 5 zadávací dokumentace.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 8 560 000.00 CZK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Lieu principal d'exécution:
Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 2094/1, 12800 Praha 2
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem zakázky jsou pr?b?zné dodávky lé?ivých p?ípravk? - ANTIANEMIKA, a to v p?edpokládaném mnozství a skladb? dle technické specifikace uvedené v p?íloze ?. 5 zadávací dokumentace.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 8 560 000.00 CZK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 6 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Dodavatel ve své nabídce p?edlozí v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 ZZVZ výpis z obchodního rejst?íku ?i jiné obdobné evidence, pokud jiný právní p?edpis zápis do takové evidence vyzaduje. Dodavatel p?edlozí doklad osv?d?ující jeho zp?sobilost k distribuci lé?ivých p?ípravk? dle zákona ?. 378/2007 Sb., o lé?ivech a o zm?nách n?kterých souvisejících zákon?, tj. povolení k distribuci lé?ivých p?ípravk? nebo uvedením URL adresy, na které je mozné existenci povolení k distribuci ov??it. Tyto doklady musí být platné ke dni podání nabídky a vybraný dodavatel je musí udrzovat v platnosti po celou dobu pln?ní zakázky.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zadavatel nepozaduje Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Zadavatel nepozaduje
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 27/04/2023 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
tchèque
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 27/04/2023 Heure locale: 09:10 Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Datum a místní ?as pro otevírání nabídek je orienta?ní a je uveden pouze pro ú?ely tohoto formulá?e. Otevírání nabídek prob?hne elektronicky dle ust. § 109 zákona ?.134/2016 Sb. o zadávání ve?ejných zakázek. Nabídky v elektronické podob? otev?e zadavatel po uplynutí lh?ty pro podání nabídek, otev?ením nabídky v elektronické podob? se rozumí zp?ístupn?ní jejího obsahu zadavateli.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
23/03/2023 Lé?ivé p?ípravky - ANTIANEMIKA 27/04/2023 28/03/2023 CZE National
 
 
C L A S S E    C P V
33621300 - Préparations antianémiques