Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague:Préparations chimiques spéciales

2023/S 194-608069  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Tchéquie-Prague: Préparations chimiques spéciales 2023/S 194-608069 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ústav molekulární genetiky AV ?R, v. v. i.
Numéro national d'identification: 68378050 Adresse postale: Víde?ská 1083 Ville: Praha 4 Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 14200 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: JUDr. Eva Machá?ková Courriel: eva.machackova@img.cas.cz Téléphone: +420 296443135 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.img.cas.cz Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=ustmolgen
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: V?da a výzkum
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Sekvena?ní kity a laboratorní materiál pro Servisní laborato? funk?ní genomiky a bioinformatiky Numéro de référence: VZ 23/702 ÚMG
II.1.2) Code CPV principal 24950000 Préparations chimiques spéciales
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Jedná se o nadlimitní ve?ejnou zakázka rozd?lenou na dv? ?ástí na opakující se dodávky laboratorního spot?ebního materiálu, a to zejména sekvena?ních kit? pln? kompatibilních s platformami Illumina NextSeq 500/550 a NextSeq 2000, kit? a ?ip? pro p?ípravu knihoven pro single-cell sekvenování pln? kompatibilních s 10x Genomics Chromium Controller, kit? pro prostorov? rozlisenou transkriptomiku a dalsího laboratorního materiálu, v?etn? závozu tohoto materiálu do místa pln?ní. Jednotlivé polozky jsou v podrobnostech vyjmenovány v p?ílohách ?. 3 ZD Technická specifikace p?edm?tu pln?ní, polozkový seznam (pro kazdou ?ást VZ samostatn?). Zadavatel pozaduje, aby se jednalo o nový a dosud nepouzívaný laboratorní materiál.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 26 150 088.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sekvena?ní kity pro Illumina NextSeq 500/550 a NextSeq 2000
Lot nº: 01
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 Réactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ01 Praha Lieu principal d'exécution:
Praha, sídlo zadavatele
II.2.4) Description des prestations:
Jedná se o nadlimitní ve?ejnou zakázka rozd?lenou na dv? ?ástí, p?i?emz v první ?ásti zakázky budou p?edm?tem zakázky opakující se dodávky sekvena?ních kit? pln? kompatibilních s platformami Illumina NextSeq 500/550 a NextSeq 2000. Pro kazdou ?ást ve?ejné zakázky bude uzav?ena Rámcová dohoda s jedním dodavatelem, jehoz nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodn?jsí. Zadávání ve?ejné zakázky na základ? uzav?ené Rámcové dohody (tzn. uzavírání Realiza?ních smluv) bude probíhat v souladu s § 134 ZZVZ bez obnovení sout?ze.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kity a ?ipy pro p?ípravu knihoven pro single-cell sekvenování pro 10x Genomics Chromium Controller, kity pro prostorov? rozlisenou transkriptomiku a dalsí spot?ební laboratorní materiál
Lot nº: 02
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24950000 Préparations chimiques spéciales
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ01 Praha Lieu principal d'exécution:
Praha, sídlo zadavatele
II.2.4) Description des prestations:
Jedná se o nadlimitní ve?ejnou zakázka rozd?lenou na dv? ?ástí, p?i?emz v druhé ?ásti budou p?edm?tem zakázky zejména dodávky kit? a ?ip? pro p?ípravu knihoven pro single-cell sekvenování pln? kompatibilních s 10x Genomics Chromium Controller, kit? pro prostorov? rozlisenou transkriptomiku a dalsího laboratorního materiálu, v?etn? závozu tohoto materiálu do místa pln?ní. Pro kazdou ?ást ve?ejné zakázky bude uzav?ena Rámcová dohoda s jedním dodavatelem, jehoz nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodn?jsí. Zadávání ve?ejné zakázky na základ? uzav?ené Rámcové dohody (tzn. uzavírání Realiza?ních smluv) bude probíhat v souladu s § 134 ZZVZ bez obnovení sout?ze.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 050-147581
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: VZ 23/702 ÚMG
Lot nº: 01 Intitulé:
Sekvena?ní kity pro Illumina NextSeq 500/550 a NextSeq 2000
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/07/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GeneTiCA s.r.o.
Numéro national d'identification: 25609378 Adresse postale: Sluzeb 3056/4 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 10800 Pays: Tchéquie Courriel: blazek@genetica-group.com Téléphone: +420 272701055
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 162 180.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: VZ 23/702 ÚMG
Lot nº: 01 Intitulé:
Sekvena?ní kity pro Illumina NextSeq 500/550 a NextSeq 2000
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/07/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GeneTiCA s.r.o.
Numéro national d'identification: 25609378 Adresse postale: Sluzeb 3056/4 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 10800 Pays: Tchéquie Courriel: blazek@genetica-group.com Téléphone: +420 272701055
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 116 200.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: VZ 23/702 ÚMG
Lot nº: 01 Intitulé:
Sekvena?ní kity pro Illumina NextSeq 500/550 a NextSeq 2000
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GeneTiCA s.r.o.
Numéro national d'identification: 25609378 Adresse postale: Sluzeb 3056/4 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 10800 Pays: Tchéquie Courriel: blazek@genetica-group.com Téléphone: +420 272701055
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 42 820.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: VZ 23/702 ÚMG
Lot nº: 01 Intitulé:
Sekvena?ní kity pro Illumina NextSeq 500/550 a NextSeq 2000
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GeneTiCA s.r.o.
Numéro national d'identification: 25609378 Adresse postale: Sluzeb 3056/4 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 10800 Pays: Tchéquie Courriel: blazek@genetica-group.com Téléphone: +420 272701055
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 85 640.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: VZ 23/702 ÚMG
Lot nº: 01 Intitulé:
Sekvena?ní kity pro Illumina NextSeq 500/550 a NextSeq 2000
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GeneTiCA s.r.o.
Numéro national d'identification: 25609378 Adresse postale: Sluzeb 3056/4 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 10800 Pays: Tchéquie Courriel: blazek@genetica-group.com Téléphone: +420 272701055
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 42 820.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: VZ 23/702 ÚMG
Lot nº: 01 Intitulé:
Sekvena?ní kity pro Illumina NextSeq 500/550 a NextSeq 2000
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GeneTiCA s.r.o.
Numéro national d'identification: 25609378 Adresse postale: Sluzeb 3056/4 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 10800 Pays: Tchéquie Courriel: blazek@genetica-group.com Téléphone: +420 272701055
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 42 820.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: VZ 23/702 ÚMG
Lot nº: 01 Intitulé:
Sekvena?ní kity pro Illumina NextSeq 500/550 a NextSeq 2000
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
27/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GeneTiCA s.r.o.
Numéro national d'identification: 25609378 Adresse postale: Sluzeb 3056/4 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 10800 Pays: Tchéquie Courriel: blazek@genetica-group.com Téléphone: +420 272701055
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 80 510.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: VZ 23/702 ÚMG
Lot nº: 02 Intitulé:
Kity a ?ipy pro p?ípravu knihoven pro single-cell sekvenování pro 10x Genomics Chromium Controller, kity pro prostorov? rozlisenou transkriptomiku a dalsí spot?ební laboratorní materiál
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
27/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GeneTiCA s.r.o.
Numéro national d'identification: 25609378 Adresse postale: Sluzeb 3056/4 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 10800 Pays: Tchéquie Courriel: havelka@genetica-group.com Téléphone: +420 272701055
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 837 777.44 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/10/2023 Sekvena?ní kity a laboratorní materiál pro Servisní laborato? funk?ní genomiky a bioinformatiky 09/10/2023 CZE National Original
 
 
C L A S S E    C P V
24950000 - Préparations chimiques spéciales 
33696500 - Réactifs de laboratoire