Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes

2022/S 18-043284  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Tchéquie-Prague: Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes 2022/S 018-043284 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Fakultní nemocnice Bulovka Numéro national d'identification: 00064211 Adresse postale: Budínova 67/2 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 18081 Pays: Tchéquie Courriel: zakazky@bulovka.cz Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.bulovka.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Bulovka
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM PRO DODÁVKY POTRAVIN A NÁPOJ?
II.1.2) Code CPV principal 15000000 Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem zadávacího ?ízení je zavedení DNS pro zadávání ve?ejných zakázek na dodávky potravin a nápoj? pro Fakultní nemocnici Bulovka, a to v souladu se zadávací dokumentací.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 226 230.20 CZK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pe?ivo
Lot nş: kategorie 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15810000 Produits de panification, pâtisserie fraîche et gâteaux 15811100 Pain 15812000 Pâtisserie et gâteaux 15820000 Biscottes et biscuits; pâtisserie et gâteaux de conservation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ01 Praha Code NUTS: CZ02 St?ední ?echy Lieu principal d'exécution:
Praha a Lázn? Touse?, a to v souladu se zadávací dokumentací
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem této kategorie je dodávka pekárenských a cukrá?ských výrobk? v?etn? trvanlivých výrobk?, dále dodávka peka?ských výrobk?, pe?iva a cukroví - slané pe?ivo (chléb, rohlíky, housky, bagety, veky aj.), sladké pe?ivo (kolá?e, váno?ky, mazance, záviny, bábovky, makovce, loupáky, koblihy, briosky, buchty, muffiny, donuty aj.), a to v souladu se zadávací dokumentací.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zadavatel upozor?uje, ze p?edm?tný dynamický nákupní systém není rozd?len na ?ásti dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozd?len celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzv? k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Mlé?né výrobky
Lot nş: kategorie 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers 15510000 Lait et crčme fraîche 15540000 Fromages 15550000 Produits laitiers divers 15800000 Produits alimentaires divers 15871274 Pâtes ŕ tartiner pour sandwichs 15871273 Mayonnaise
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ01 Praha Code NUTS: CZ02 St?ední ?echy Lieu principal d'exécution:
Praha a Lázn? Touse?, a to v souladu se zadávací dokumentací
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem této kategorie je dodávka majonézy, pomazánek, sójových, bílkovinných a mlé?ných výrobk? - sýry, jogurty, mléko, podmáslí, kefír, máslo, smetana, sleha?ka aj., a to v souladu se zadávací dokumentací.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zadavatel upozor?uje, ze p?edm?tný dynamický nákupní systém není rozd?len na ?ásti dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozd?len celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzv? k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Masné výrobky
Lot nş: kategorie 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15130000 Produits ŕ base de viande 15131120 Charcuterie 15131134 Boudin noir et autres saucisses ŕ base de sang 15131230 Salami 15131310 Pâté 15131410 Jambon 15894700 Épicerie fine
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ01 Praha Code NUTS: CZ02 St?ední ?echy Lieu principal d'exécution:
Praha a Lázn? Touse?, a to v souladu se zadávací dokumentací
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem této kategorie je dodávka masných výrobk? a lah?dek - sunka, salám, pastiky, párky, speká?ky, klobásy, jelítka, jaternice, tla?enky, skvarky, aspiky aj., a to v souladu se zadávací dokumentací.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zadavatel upozor?uje, ze p?edm?tný dynamický nákupní systém není rozd?len na ?ásti dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozd?len celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzv? k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dr?bezí a králi?í maso
Lot nş: kategorie 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15110000 Viande 15112000 Volaille 15112100 Volaille fraîche 15119100 Viande de lapin 15896000 Produits surgelés
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ01 Praha Code NUTS: CZ02 St?ední ?echy Lieu principal d'exécution:
Praha a Lázn? Touse?, a to v souladu se zadávací dokumentací.
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem této kategorie je dodávka chlazeného a mrazeného dr?bezího a králi?ího masa, a to v souladu se zadávací dokumentací.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zadavatel upozor?uje, ze p?edm?tný dynamický nákupní systém není rozd?len na ?ásti dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozd?len celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzv? k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Hov?zí maso
Lot nş: kategorie 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15110000 Viande 15110000 Viande 15896000 Produits surgelés
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ01 Praha Code NUTS: CZ02 St?ední ?echy Lieu principal d'exécution:
Praha a Lázn? Touse?, a to v souladu se zadávací dokumentací.
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem této kategorie je dodávka hov?zího masa, a to v souladu se zadávací dokumentací.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zadavatel upozor?uje, ze p?edm?tný dynamický nákupní systém není rozd?len na ?ásti dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozd?len celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzv? k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Vep?ové maso
Lot nş: kategorie 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15110000 Viande 15113000 Viande de porc 15131200 Viande séchée, salée, fumée ou assaisonnée 15896000 Produits surgelés
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ01 Praha Code NUTS: CZ02 St?ední ?echy Lieu principal d'exécution:
Praha a Lázn? Touse?, a to v souladu se zadávací dokumentací
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem této kategorie je dodávka vep?ového masa, a to v souladu se zadávací dokumentací.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zadavatel upozor?uje, ze p?edm?tný dynamický nákupní systém není rozd?len na ?ásti dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozd?len celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzv? k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zv??ina a jehn??í maso
Lot nş: kategorie 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15110000 Viande 15119300 Gibier 15896000 Produits surgelés
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ01 Praha Code NUTS: CZ02 St?ední ?echy Lieu principal d'exécution:
Praha a Lázn? Touse?, a to v souladu se zadávací dokumentací
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem této kategorie je dodávka zv??iny a jehn??ího masa, a to v souladu se zadávací dokumentací.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zadavatel upozor?uje, ze p?edm?tný dynamický nákupní systém není rozd?len na ?ásti dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozd?len celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzv? k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ryby
Lot nş: kategorie 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15110000 Viande 15119600 Chair de poisson 15200000 Poisson préparé et conserves de poisson 15220000 Poisson, filets de poisson et autre chair de poisson congelés
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ01 Praha Code NUTS: CZ02 St?ední ?echy Lieu principal d'exécution:
Praha a Lázn? Touse?, a to v souladu se zadávací dokumentací
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem této kategorie je dodávka chlazeného a mrazeného rybího masa a produkt? z n?j, a to v souladu se zadávací dokumentací.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zadavatel upozor?uje, ze p?edm?tný dynamický nákupní systém není rozd?len na ?ásti dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozd?len celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzv? k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Vnit?nosti
Lot nş: kategorie 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15110000 Viande 15119600 Chair de poisson 15200000 Poisson préparé et conserves de poisson 15220000 Poisson, filets de poisson et autre chair de poisson congelés
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ01 Praha Code NUTS: CZ02 St?ední ?echy Lieu principal d'exécution:
Praha a Lázn? Touse?, a to v souladu se zadávací dokumentací
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem této kategorie je dodávka chlazených i mrazených vnit?ností - dr?bky, kr?tí a vep?. játra aj., a to v souladu se zadávací dokumentací.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zadavatel upozor?uje, ze p?edm?tný dynamický nákupní systém není rozd?len na ?ásti dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozd?len celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzv? k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ovoce
Lot nş: kategorie 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15300000 Fruits, légumes et produits connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ01 Praha Code NUTS: CZ02 St?ední ?echy Lieu principal d'exécution:
Praha a Lázn? Touse?, a to v souladu se zadávací dokumentací
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem této kategorie je dodávka ovoce, a to v souladu se zadávací dokumentací.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zadavatel upozor?uje, ze p?edm?tný dynamický nákupní systém není rozd?len na ?ásti dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozd?len celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzv? k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zelenina
Lot nş: kategorie 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15300000 Fruits, légumes et produits connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ01 Praha Code NUTS: CZ02 St?ední ?echy Lieu principal d'exécution:
Praha a Lázn? Touse?, a to v souladu se zadávací dokumentací.
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem této kategorie je dodávka ?erstvé i upravené zeleniny, a to v souladu se zadávací dokumentací.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zadavatel upozor?uje, ze p?edm?tný dynamický nákupní systém není rozd?len na ?ásti dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozd?len celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzv? k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Mrazená zelenina a ovoce
Lot nş: kategorie 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15896000 Produits surgelés 15555000 Crčme glacée et produits similaires 15311000 Pommes de terre congelées
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ01 Praha Code NUTS: CZ02 St?ední ?echy Lieu principal d'exécution:
Praha a Lázn? Touse?, a to v souladu se zadávací dokumentací.
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem této kategorie je dodávka mrazené zeleniny, ovoce a hub, a to v souladu se zadávací dokumentací.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zadavatel upozor?uje, ze p?edm?tný dynamický nákupní systém není rozd?len na ?ásti dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozd?len celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzv? k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Mrazené výrobky
Lot nş: kategorie 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15896000 Produits surgelés 15555000 Crčme glacée et produits similaires 15311000 Pommes de terre congelées
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ01 Praha Code NUTS: CZ02 St?ední ?echy Lieu principal d'exécution:
Praha a Lázn? Touse?, a to v souladu se zadávací dokumentací
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem této kategorie je dodávka mrazených výrobk? - mrazené polotovary, výrobky z brambor, zmrzlina, nanuky aj., a to v souladu se zadávací dokumentací.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zadavatel upozor?uje, ze p?edm?tný dynamický nákupní systém není rozd?len na ?ásti dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozd?len celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzv? k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sterilované a konzervované potraviny
Lot nş: kategorie 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15330000 Fruits et légumes transformés 15331400 Légumes en conserve et/ou en boîte 15332400 Conserves de fruits 15870000 Condiments et assaisonnements
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ01 Praha Code NUTS: CZ02 St?ední ?echy Lieu principal d'exécution:
Praha a Lázn? Touse?, a to v souladu se zadávací dokumentací
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem této kategorie je dodávka sterilovaných a konzervovaných potravin - kompoty, zeleninové a rybí konzervy, sterilované houby, ho??ice, ke?up aj., a to v souladu se zadávací dokumentací.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zadavatel upozor?uje, ze p?edm?tný dynamický nákupní systém není rozd?len na ?ásti dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozd?len celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzv? k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ko?ení a dochucovadla
Lot nş: kategorie 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15800000 Produits alimentaires divers 15870000 Condiments et assaisonnements 15872000 Herbes et épices 15871200 Sauces, condiments et assaisonnements composés 15890000 Produits alimentaires et produits secs divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ01 Praha Code NUTS: CZ02 St?ední ?echy Lieu principal d'exécution:
Praha a Lázn? Touse?, a to v souladu se zadávací dokumentací
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem této kategorie je dodávka ko?ení a dochucovadel - ko?enící sm?si, bylinky, s?l, ocet, omá?ky, bujóny aj., a to v souladu se zadávací dokumentací.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zadavatel upozor?uje, ze p?edm?tný dynamický nákupní systém není rozd?len na ?ásti dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozd?len celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzv? k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
T?stoviny, lust?niny a obiloviny
Lot nş: kategorie 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15850000 Pâtes alimentaires 15331150 Légumes ŕ cosse transformés 15613000 Produits ŕ base de grains de céréales
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ01 Praha Code NUTS: CZ02 St?ední ?echy Lieu principal d'exécution:
Praha a Lázn? Touse?, a to v souladu se zadávací dokumentací
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem této kategorie je dodávka t?stovin, lust?nin a obilovin, a to v souladu se zadávací dokumentací.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zadavatel upozor?uje, ze p?edm?tný dynamický nákupní systém není rozd?len na ?ásti dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozd?len celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzv? k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Koloniál
Lot nş: kategorie 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15600000 Produits de la minoterie, amidon et produits amylacés 15800000 Produits alimentaires divers 15820000 Biscottes et biscuits; pâtisserie et gâteaux de conservation 15831600 Miel 15312000 Produits ŕ base de pommes de terre 15332200 Confitures et marmelades; gelées de fruits; purées et pâtes de fruits ou de fruits ŕ coque 15332410 Fruits secs 15890000 Produits alimentaires et produits secs divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ01 Praha Code NUTS: CZ02 St?ední ?echy Lieu principal d'exécution:
Praha a Lázn? Touse?, a to v souladu se zadávací dokumentací
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem této kategorie je dodávka smísených potravin - mouka, cukr, med, dzemy, výrobky pro pe?ení, susené ovoce a o?echy, výrobky z obilovin aj., a to v souladu se zadávací dokumentací.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zadavatel upozor?uje, ze p?edm?tný dynamický nákupní systém není rozd?len na ?ásti dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozd?len celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzv? k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Bagety, sendvi?e a lah?dky
Lot nş: kategorie 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15800000 Produits alimentaires divers 15811500 Produits de panification préparés 15871274 Pâtes ŕ tartiner pour sandwichs 15890000 Produits alimentaires et produits secs divers 15894700 Épicerie fine
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ01 Praha Code NUTS: CZ02 St?ední ?echy Lieu principal d'exécution:
Praha a Lázn? Touse?, a to v souladu se zadávací dokumentací
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem této kategorie je dodávka baget, sendvi?? a lah?dek, a to v souladu se zadávací dokumentací.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zadavatel upozor?uje, ze p?edm?tný dynamický nákupní systém není rozd?len na ?ásti dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozd?len celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzv? k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cukrovinky a pochutiny
Lot nş: kategorie 19
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15820000 Biscottes et biscuits; pâtisserie et gâteaux de conservation 15840000 Cacao; chocolat et sucreries 15860000 Café, thé et produits connexes 15312000 Produits ŕ base de pommes de terre
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ01 Praha Code NUTS: CZ02 St?ední ?echy Lieu principal d'exécution:
Praha a Lázn? Touse?, a to v souladu se zadávací dokumentací
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem této kategorie je dodávka cukrovinek a pochutin - susenky, ?okoládové ty?inky, bonbóny, bramborové lupínky, káva, ?aj aj., a to v souladu se zadávací dokumentací.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zadavatel upozor?uje, ze p?edm?tný dynamický nákupní systém není rozd?len na ?ásti dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozd?len celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzv? k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zákusky a cukroví
Lot nş: kategorie 20
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15810000 Produits de panification, pâtisserie fraîche et gâteaux 15812200 Gâteaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ01 Praha Code NUTS: CZ02 St?ední ?echy Lieu principal d'exécution:
Praha a Lázn? Touse?, a to v souladu se zadávací dokumentací
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem této kategorie je dodávka zákusk? a cukroví, a to v souladu se zadávací dokumentací.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zadavatel upozor?uje, ze p?edm?tný dynamický nákupní systém není rozd?len na ?ásti dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozd?len celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzv? k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Tuky a kvasnice
Lot nş: kategorie 21
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15400000 Huiles et graisses animales ou végétales 15530000 Beurre 15898000 Levure
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ01 Praha Code NUTS: CZ02 St?ední ?echy Lieu principal d'exécution:
Praha a Lázn? Touse?, a to v souladu se zadávací dokumentací
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem této kategorie je dodávka rostlinných a zivo?isných tuk?, másla a kvasnic, a to v souladu se zadávací dokumentací
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zadavatel upozor?uje, ze p?edm?tný dynamický nákupní systém není rozd?len na ?ásti dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozd?len celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzv? k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Nápoje
Lot nş: kategorie 22
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15860000 Café, thé et produits connexes 15980000 Boissons sans alcool 15320000 Jus de fruits et de légumes 15930000 Vins 15960000 Bičre de malt
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ01 Praha Code NUTS: CZ02 St?ední ?echy Lieu principal d'exécution:
Praha a Lázn? Touse?, a to v souladu se zadávací dokumentací
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem této kategorie je dodávka nápoj? - minerální vody, ovocné s?ávy, limonády, piva, vína aj. Dále je p?edm?tem této kategorie dodávka kávy a ?aj?, a to v souladu se zadávací dokumentací.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zadavatel upozor?uje, ze p?edm?tný dynamický nákupní systém není rozd?len na ?ásti dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozd?len celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzv? k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kojenecká strava
Lot nş: kategorie 23
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15884000 Aliments pour nourrissons
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ01 Praha Lieu principal d'exécution:
Praha
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem této kategorie je dodávka d?tské výzivy - kojenecká mléka, kase, p?íkrmy aj., a to v souladu se zadávací dokumentací.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zadavatel upozor?uje, ze p?edm?tný dynamický nákupní systém není rozd?len na ?ásti dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozd?len celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzv? k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Vejce
Lot nş: kategorie 24
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03142500 OEufs
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ01 Praha Code NUTS: CZ02 St?ední ?echy Lieu principal d'exécution:
Praha a Lázn? Touse?, a to v souladu se zadávací dokumentací
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem této kategorie je dodávka vajec a vaje?né melanz, a to v souladu se zadávací dokumentací.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zadavatel upozor?uje, ze p?edm?tný dynamický nákupní systém není rozd?len na ?ásti dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozd?len celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzv? k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Bezlepkové, bezlaktózové, sójové, nízkosacharidové a nízkobílkovinové produkty
Lot nş: kategorie 25
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15880000 Produits nutritionnels spéciaux 15820000 Biscottes et biscuits; pâtisserie et gâteaux de conservation 15893100 Préparations alimentaires 15894000 Produits alimentaires transformés
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ01 Praha Code NUTS: CZ02 St?ední ?echy Lieu principal d'exécution:
Praha a Lázn? Touse?, a to v souladu se zadávací dokumentací
II.2.4) Description des prestations:
Bezlepkové, bezlaktózové, sójové, nízkosacharidové a nízkobílkovinové produkty.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zadavatel upozor?uje, ze p?edm?tný dynamický nákupní systém není rozd?len na ?ásti dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozd?len celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzv? k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Knedlíky
Lot nş: 26
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15894000 Produits alimentaires transformés
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ01 Praha Code NUTS: CZ02 St?ední ?echy Lieu principal d'exécution:
Praha a Lázn? Touse?, a to v souladu se zadávací dokumentací
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem této kategorie je dodávka hotových knedlíku (houskové, bramborové, karlovarské, pln?né sladké a slané, aj...), a to v souladu se zadávací dokumentací.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zadavatel upozor?uje, ze p?edm?tný dynamický nákupní systém není rozd?len na ?ásti dle zákona, ale na jednotlivé kategorie, a to v souladu s § 138 odst. 1 zákona. Dynamický nákupní systém bude rozd?len celkem do 26 kategorií. Pravidla pro hodnocení nabídek v souladu s § 115 zákona budou uvedena ve výzv? k podání nabídek dle § 141 odst. 1 zákona.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
Un systčme d'acquisition dynamique a été mis en place
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 126-331503
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 054/2021
Lot nş: kategorie 8, 12 a 13 Intitulé:
Kategorie ?. 8 Ryby, Kategorie ?. 12 Mrazená zelenina a ovoce, Kategorie ?. 13 Mrazené výrobky
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MAKRO Cash & Carry ?R s.r.o.
Numéro national d'identification: 26450691 Adresse postale: Jeremiásova 1249/7 Ville: Praha - Stod?lky Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 15500 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 21 384 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 1 110 007.20 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 054/2021
Lot nş: kategorie 8, 12 a 13 Intitulé:
Kategorie ?. 8 Ryby, Kategorie ?. 12 Mrazená zelenina a ovoce, Kategorie ?. 13 Mrazené výrobky
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GOLD GROUP s.r.o.
Numéro national d'identification: 48109975 Adresse postale: K Radotínu 834 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 15531 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 21 384 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 95 530.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 054/2021
Lot nş: kategorie 8, 12, 13 Intitulé:
Kategorie ?. 8 Ryby, Kategorie ?. 12 Mrazená zelenina a ovoce, Kategorie ?. 13 Mrazené výrobky
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: JIP východo?eská, a.s.
Numéro national d'identification: 27464822 Adresse postale: Hradis?ská 407 Ville: Pardubice Code NUTS: CZ053 Pardubický kraj Code postal: 53352 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 21 384 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 452 621.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 054/2021
Lot nş: kategorie 8, 12, 13 Intitulé:
Kategorie ?. 8 Ryby, Kategorie ?. 12 Mrazená zelenina a ovoce, Kategorie ?. 13 Mrazené výrobky
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bidfood Czech Republic s.r.o.
Numéro national d'identification: 28234642 Adresse postale: V R?zovém údolí 553 Ville: Kralupy nad Vltavou Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 27801 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 21 384 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 498 092.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 054/2021
Lot nş: kategorie 8, 12 a 13 Intitulé:
Kategorie ?. 8 Ryby, Kategorie ?. 12 Mrazená zelenina a ovoce, Kategorie ?. 13 Mrazené výrobky
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MADE GROUP, a.s.
Numéro national d'identification: 27124151 Adresse postale: Dlouhá 614 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 11000 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 21 384 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 69 980.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Tchéquie-Prague: Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexesType d'acheteur: Agences fédérales et nationalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Fournitures 26/01/2022 CZ National
 
 
C L A S S E    C P V
03142500 - Śufs 
15000000 - Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes 
15110000 - Viande 
15112000 - Volaille 
15112100 - Volaille fraîche 
15113000 - Viande de porc 
15119100 - Viande de lapin 
15119300 - Gibier 
15119600 - Chair de poisson 
15130000 - Produits ŕ base de viande 
15131120 - Charcuterie 
15131134 - Boudin noir et autres saucisses ŕ base de sang 
15131200 - Viande séchée, salée, fumée ou assaisonnée 
15131230 - Salami 
15131310 - Pâté 
15131410 - Jambon 
15200000 - Poisson préparé et conserves de poisson 
15220000 - Poisson, filets de poisson et autre chair de poisson congelés 
15300000 - Fruits, légumes et produits connexes 
15311000 - Pommes de terre congelées 
15312000 - Produits ŕ base de pommes de terre 
15320000 - Jus de fruits et de légumes 
15330000 - Fruits et légumes transformés 
15331150 - Légumes ŕ cosse transformés 
15331400 - Légumes en conserve et/ou en boîte 
15332200 - Confitures et marmelades; gelées de fruits; purées et pâtes de fruits ou de fruits ŕ coque 
15332400 - Conserves de fruits 
15332410 - Fruits secs 
15400000 - Huiles et graisses animales ou végétales 
15500000 - Produits laitiers 
15510000 - Lait et crčme fraîche 
15530000 - Beurre 
15540000 - Fromages 
15550000 - Produits laitiers divers 
15555000 - Crčme glacée et produits similaires 
15600000 - Produits de la minoterie, amidon et produits amylacés 
15613000 - Produits ŕ base de grains de céréales 
15800000 - Produits alimentaires divers 
15810000 - Produits de panification, pâtisserie fraîche et gâteaux 
15811100 - Pain 
15811500 - Produits de panification préparés 
15812000 - Pâtisserie et gâteaux 
15812200 - Gâteaux 
15820000 - Biscottes et biscuits; pâtisserie et gâteaux de conservation 
15831600 - Miel 
15840000 - Cacao; chocolat et sucreries 
15850000 - Pâtes alimentaires 
15860000 - Café, thé et produits connexes 
15870000 - Condiments et assaisonnements 
15871200 - Sauces, condiments et assaisonnements composés 
15871273 - Mayonnaise 
15871274 - Pâtes ŕ tartiner pour sandwichs 
15872000 - Herbes et épices 
15880000 - Produits nutritionnels spéciaux 
15884000 - Aliments pour nourrissons 
15890000 - Produits alimentaires et produits secs divers 
15893100 - Préparations alimentaires 
15894000 - Produits alimentaires transformés 
15894700 - Épicerie fine 
15896000 - Produits surgelés 
15898000 - Levure 
15930000 - Vins 
15960000 - Bičre de malt 
15980000 - Boissons sans alcool