Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes

2022/S 56-146374  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Tchéquie-Prague: Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes 2022/S 056-146374 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Fakultní nemocnice v Motole Numéro national d'identification: 00064203 Adresse postale: V úvalu 84/1 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 15006 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Ing. Pavlína Kotíková Courriel: verejne.zakazky@fnmotol.cz Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.fnmotol.cz Adresse du profil d'acheteur: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFnm
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: P?ísp?vková organizace z?ízená Ministerstvem zdravotnictví ?R
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
FN Motol-Dynamický nákupní systém na dodávky potravin pro závodní stravování a stravování pacient? Numéro de référence: 1/22
II.1.2) Code CPV principal 15000000 Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem ve?ejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky potravin pro závodní stravování a stravování pacient? ve FN v Motole.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 360 000 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15000000 Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Lieu principal d'exécution:
Praha
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem ve?ejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky potravin pro závodní stravování a stravování pacient? ve FN v Motole.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Un système d'acquisition dynamique a été mis en place
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 010-017900
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 15 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 15
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bidfood Czech Republic s.r.o.
Numéro national d'identification: 28234642 Adresse postale: V R?zovém údolí 553 Ville: Kralupy nad Vltavou Code NUTS: CZ020 St?edo?eský kraj Code postal: 278 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MARTIN URBÁNEK s.r.o.
Numéro national d'identification: 45279250 Adresse postale: Bojasova 1245/7 Ville: Praha 8 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 182 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OZ BRÁZDA s.r.o.
Numéro national d'identification: 28496132 Adresse postale: Prá?ská 1885 Ville: Praha 10 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 10600 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALIMPEX - Louny spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 26119773 Adresse postale: ?eskobrodská 1174 Ville: Praha 9 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 198 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: JIP východo?eská, a.s.
Numéro national d'identification: 27464822 Adresse postale: Hradis?ská 407 Ville: Pardubice - Polabiny Code NUTS: CZ053 Pardubický kraj Code postal: 53352 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GOLD GROUP s.r.o.
Numéro national d'identification: 48109975 Adresse postale: K Radotínu 834 Ville: Praha 5 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 155 31 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AG FOODS Group a.s.
Numéro national d'identification: 05651531 Adresse postale: Skrobárenská 506/2 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 617 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: JATKY Hradský, s.r.o.
Numéro national d'identification: 60069856 Adresse postale: Písecká 594 Ville: Strakonice Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 386 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Maso Brejcha s.r.o.
Numéro national d'identification: 26342545 Adresse postale: Brdlíkova 287/1d Ville: Praha 5 - Motol Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 15000 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Gastro instant, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 46353259 Adresse postale: ?eskoslovenské armády 638, Ville: Kou?im, okres Kolín Code NUTS: CZ020 St?edo?eský kraj Code postal: 28161 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Arie-Food, s.r.o.
Numéro national d'identification: 25758021 Adresse postale: Víde?ská 744/44 Ville: Praha 4 - Kr? Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 14000 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Vod?anská dr?bez, a.s.
Numéro national d'identification: 25396480 Adresse postale: Radomilická 886 Ville: Vod?any Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 389 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: J.K. - GAZA s.r.o.
Numéro national d'identification: 27063909 Adresse postale: Kubistova 1099/2 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 14000 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MAKRO Cash & Carry ?R s.r.o.
Numéro national d'identification: 26450691 Adresse postale: Jeremiásova 1249/7 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 15500 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EXVER FOOD, s.r.o.
Numéro national d'identification: 25276352 Adresse postale: Lihovar 173 Ville: Staré Zdánice Code NUTS: CZ053 Pardubický kraj Code postal: 53344 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 360 000 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 360 000 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
16/03/2022 Tchéquie-Prague: Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexesType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Fournitures 21/03/2022 CZ National
 
 
C L A S S E    C P V
15000000 - Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes