Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague:Réhabilitation de site industriel

2023/S 195-609567  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
10/10/2023 S195 Tchéquie-Prague: Réhabilitation de site industriel 2023/S 195-609567 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?eská republika - Ministerstvo financí Numéro national d'identification: 00006947 Adresse postale: Letenská 525/15 Ville: Praha 1 Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 118 10 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Ing. Jan Matejsek Courriel: jan.matejsek@mfcr.cz Téléphone: +420 257043911 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.mfcr.cz Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/mfcr
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
SEZ, II. etapa sanace staré ekologické zát?ze v areálu Odien Real Estate a.s.
II.1.2) Code CPV principal 90722100 Réhabilitation de site industriel
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90522100 Enl 10/10/2023 S195 Tchéquie-Prague: Réhabilitation de site industriel 2023/S 195-609567 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?eská republika - Ministerstvo financí Numéro national d'identification: 00006947 Adresse postale: Letenská 525/15 Ville: Praha 1 Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 118 10 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Ing. Jan Matejsek Courriel: jan.matejsek@mfcr.cz Téléphone: +420 257043911 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.mfcr.cz Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/mfcr
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
SEZ, II. etapa sanace staré ekologické zát?ze v areálu Odien Real Estate a.s.
II.1.2) Code CPV principal 90722100 Réhabilitation de site industriel
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90522100 Enlčvement de sols contaminés 90522200 Élimination de sols contaminés 45112400 Travaux d'excavation 45112320 Travaux de mise en condition du terrain 45111100 Travaux de démolition 90743100 Services de surveillance des matičres toxiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Lieu principal d'exécution:
Místem pln?ní ve?ejné zakázky je areál spole?nosti Odien Real Estate a.s., v Praze 9 Let?anech.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
P?edm?tem zakázky je realizace sana?n? demoli?ních prací v západní a východní ?ásti areálu spole?nosti Odien Real Estate a.s. a související ?innosti v následujícím ?len?ní: provedení dopr?zkumu stavebních konstrukcí, p?ípravné výkony v?etn? vypracování realiza?ního projektu, zajist?ní pot?ebných ú?edních povolení, p?elozky inzenýrských sítí, odpojení demolovaných objekt? od inzenýrských sítí, demolice ur?ených objekt? v?etn? odstran?ní vyprodukovaných odpad?, sanace podzemních vod, postsana?ní monitoring.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 109
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 127-362242
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: MF-4930/2021/4501 Intitulé:
SEZ, II. etapa sanace staré ekologické zát?ze v areálu Odien Real Estate a.s.
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
29/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: AVE CZ odpadové hospodá?ství s.r.o.
Numéro national d'identification: 49356089 Adresse postale: Prazská 1321/38a, Hostiva? Ville: Praha 10 Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 102 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: GEMTECH, a.s.
Numéro national d'identification: 26427036 Adresse postale: Za Kinem 1382/16 Ville: Rudná Code NUTS: CZ020 St?edo?eský kraj Code postal: 25219 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 15053695 Adresse postale: Pís?ovy 820, Chrudim III Ville: Chrudim Code NUTS: CZ053 Pardubický kraj Code postal: 53701 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 1 088 975 984.83 CZK
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/10/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 90722100 Réhabilitation de site industriel
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90522100 Enlčvement de sols contaminés 90522200 Élimination de sols contaminés 45112400 Travaux d'excavation 45112320 Travaux de mise en condition du terrain 45111100 Travaux de démolition 90743100 Services de surveillance des matičres toxiques
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Lieu principal d'exécution:
Místem pln?ní ve?ejné zakázky je areál spole?nosti Odien Real Estate a.s., v Praze 9 Let?anech.
VII.1.4) Description des prestations:
P?edm?tem zakázky je realizace sana?n? demoli?ních prací v západní a východní ?ásti areálu spole?nosti Odien Real Estate a.s. a související ?innosti v následujícím ?len?ní: provedení dopr?zkumu stavebních konstrukcí, p?ípravné výkony v?etn? vypracování realiza?ního projektu, zajist?ní pot?ebných ú?edních povolení, p?elozky inzenýrských sítí, odpojení demolovaných objekt? od inzenýrských sítí, demolice ur?ených objekt? v?etn? odstran?ní vyprodukovaných odpad?, sanace podzemních vod, postsana?ní monitoring.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 115
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 1 212 351 347.05 CZK
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: AVE CZ odpadové hospodá?ství s.r.o.
Numéro national d'identification: 49356089 Adresse postale: Prazská 1321/38a, Hostiva? Ville: Praha 10 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 10200 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: GEMTECH, a.s.
Numéro national d'identification: 26427036 Adresse postale: Za Kinem 1382/16 Ville: Rudná Code NUTS: CZ020 St?edo?eský kraj Code postal: 25219 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 15053695 Adresse postale: Pís?ovy 820, Chrudim III Ville: Chrudim Code NUTS: CZ053 Pardubický kraj Code postal: 53701 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Vícepráce se týkají objektu SO 03 Nakládání s materiály ze sanace - kdy na základ? výsledk? dopr?zkumu dochází k navýsení rozsahu demolic a navýsení mnozství odpad? k odstran?ní a s tím související ?innosti. K navýsení mnozství odpad? ze stavebních konstrukcí i zemin dochází v d?sledku nadlimitní kontaminace. Vícepracemi bude téz dot?en objekt SO 02 Demolice stavebních konstrukcí, a to objekty 182 a 190, a to díky nutnosti provedení dalsích p?elozek inzenýrských sítí a up?esn?ní vým?ry n?kterých stavebních konstrukcí, nap?íklad konstrukcí s obsahem azbestu. Mén?práce souvisí téz s výsledky dopr?zkumu a zahrnují snízení rozsahu demoli?ních prací (u objekt? 203 a 310). Pot?eba víceprací v hodnot? 126 561 877,70 K?, mén?práce v hodnot? 4 056 439,62 K?. Cenový nár?st 122 505 438,08 K? = 11,25%. Pozn. Hodnota zm?ny dle odst. 6 není dle novely ZZVZ s ú?inností od 16.7.2023 sledována. V bod? VII.1.6) Údaje o hodnot? zakázky/?ásti/koncese (bez DPH) je proto uvedena aktuální cena díla. P?edchozí zm?ny dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ. Zm?na ?. 1 dle § 222 odst. 6 ZZVZ: Hodnota zm?ny v K? 5 274 948,37; v % 0,48. Cenový nár?st: 2 365 620,53 K? = 0,22%. Zm?na ?. 2 dle § 222 odst. 6 ZZVZ: Hodnota zm?ny v K? 1 985 000,00; v % 0,18. Cenový nár?st 1 985 000,00 K? = 0,18%. Zm?na ?. 3 dle 222 odst. 5 ZZVZ: Pot?eba víceprací v hodnot? 1 103 733,00 K?, mén?práce 0 K?. Cenový nár?st 1 103 733,00 K? = 0,1%. Zm?na ?. 4 dle §222 odst. 6 ZZVZ: Pot?eba víceprací v hodnot? 117 480,00 K?, mén?práce 0 K?. Cenový nár?st 117 480,00 K? = 0,01%. Zm?na ?. 5 dle §222 odst. 5 ZZVZ: Pot?eba víceprací v hodnot? 13 400 264,00 K?, mén?práce v hodnot? 1 097 304,00 K?. Cenový nár?st 12 302 960,00 K? = 1,13%.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
Zadavatel nemohl p?edvídat, ze dopr?zkum provedený p?ed zahájením sanace identifikuje významn? rozdílné mnozství kontaminovaných stavebních konstrukcí a zemin, nez bylo uvedeno v projektové dokumentaci. Na základ? dopr?zkumu byl up?esn?n rozsah nadlimitní kontaminace nesaturované zóny, tj. stavebních konstrukcí a zemin. Výsledky byly zohledn?ny v celkové bilanci demolovaných stavebních konstrukcí, podílu nadlimitn? kontaminovaných stavebních konstrukcí a dále v p?edpokládaném rozsahu odt?zeb zemin u jednotlivých objekt?. Zadavatel dále nemohl p?edvídat, ze v pr?b?hu prací budou objeveny inzenýrské sít?, které bude nutné p?elozit, kdyz tyto inzenýrské sít? nebyly zaznamenány v ZD ani o nich nem?l informaci sám nabyvatel, a zadavatel nemohl p?edvídat, ze az v pr?b?hu prací budou odhaleny stavební konstrukce v kvalit? odlisné od p?edpokladu v ZD, které bude nutné odstranit. Zadavatel jednal s nálezitou pé?í, kdyz nechal na základ? dostupných dat z p?edchozích pr?zkum? a p?edchozích verzí projektu sanace zpracovat projektovou dokumentaci sanace a to k tomu kvalifikovanou osobu. Tuto projektovou dokumentaci zadavatel nechal oponovat nezávislým odborným subjektem a schválit v rezimu dle Sm?rnice MF a MZP ?. 4/2017
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 1 089 845 908.97 CZK Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 1 212 351 347.05 CZK SEZ, II. etapa sanace staré ekologické zát?ze v areálu Odien Real Estate a.s. 10/10/2023 CZE National Original
 
 
C L A S S E    C P V
45111100 - Travaux de démolition 
45112320 - Travaux de mise en condition du terrain 
45112400 - Travaux d'excavation 
90522100 - Enlčvement de sols contaminés 
90522200 - Élimination de sols contaminés 
90722100 - Réhabilitation de site industriel 
90743100 - Services de surveillance des matičres toxiques