Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague:Réseaux

2023/S 196-613800  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/10/2023 S196 Tchéquie-Prague: Réseaux 2023/S 196-613800 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?eská posta, s.p.
Numéro national d'identification: 47114983 Adresse postale: Politických v?z?? 909/4 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 11000 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Ing. Marie Malinová Courriel: malinova.marie.2@cpost.cz Téléphone: +420 954302038 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ceskaposta.cz Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Cp
I.6) Activité principale Services postaux
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zajist?ní obnovy, rozvoje a podpory DS?P v?etn? nákupu CISCO a souvisejících sluzeb Numéro de référence: ?P/62535/2023/NAK - 120230019
II.1.2) Code CPV principal 32400000 Réseaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je poskytování licencí, podpory a subskripcí k softwarovým produkt?m spole?nosti Cisco Systems, po?izování vybraných hardwarových produkt? spole?nosti Cisco Systems, na které lze nasadit pouze proprietární software spole?nosti Cisco Systems, v?etn? moznosti implementace, dále po?izování originálního p?íslusenství spole?nosti Cisco Systems v?etn? moznosti implementace a poskytování souvisejících sluzeb pro Zadavatele, a to na základ? rámcové dohody uzav?ené s p?ti dodavateli. Podrobnosti viz. Zadávací dokumentace.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 190 000 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ0 ?esko Lieu principal d'exécution:
?eská republika
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je poskytování licencí, podpory a subskripcí k softwarovým produkt?m spole?nosti Cisco Systems, po?izování vybraných hardwarových produkt? spole?nosti Cisco Systems, na které lze nasadit pouze proprietární software spole?nosti Cisco Systems, v?etn? moznosti implementace, dále po?izování originálního p?íslusenství spole?nosti Cisco Systems v?etn? moznosti implementace a poskytování souvisejících sluzeb pro Zadavatele, a to na základ? rámcové dohody uzav?ené s p?ti dodavateli. Podrobnosti viz. Zadávací dokumentace.
II.2.5) Crit 11/10/2023 S196 Tchéquie-Prague: Réseaux 2023/S 196-613800 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?eská posta, s.p.
Numéro national d'identification: 47114983 Adresse postale: Politických v?z?? 909/4 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 11000 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Ing. Marie Malinová Courriel: malinova.marie.2@cpost.cz Téléphone: +420 954302038 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ceskaposta.cz Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Cp
I.6) Activité principale Services postaux
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zajist?ní obnovy, rozvoje a podpory DS?P v?etn? nákupu CISCO a souvisejících sluzeb Numéro de référence: ?P/62535/2023/NAK - 120230019
II.1.2) Code CPV principal 32400000 Réseaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je poskytování licencí, podpory a subskripcí k softwarovým produkt?m spole?nosti Cisco Systems, po?izování vybraných hardwarových produkt? spole?nosti Cisco Systems, na které lze nasadit pouze proprietární software spole?nosti Cisco Systems, v?etn? moznosti implementace, dále po?izování originálního p?íslusenství spole?nosti Cisco Systems v?etn? moznosti implementace a poskytování souvisejících sluzeb pro Zadavatele, a to na základ? rámcové dohody uzav?ené s p?ti dodavateli. Podrobnosti viz. Zadávací dokumentace.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 190 000 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ0 ?esko Lieu principal d'exécution:
?eská republika
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je poskytování licencí, podpory a subskripcí k softwarovým produkt?m spole?nosti Cisco Systems, po?izování vybraných hardwarových produkt? spole?nosti Cisco Systems, na které lze nasadit pouze proprietární software spole?nosti Cisco Systems, v?etn? moznosti implementace, dále po?izování originálního p?íslusenství spole?nosti Cisco Systems v?etn? moznosti implementace a poskytování souvisejících sluzeb pro Zadavatele, a to na základ? rámcové dohody uzav?ené s p?ti dodavateli. Podrobnosti viz. Zadávací dokumentace.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zadavatel si v souladu s § 170 ZZVZ vyhrazuje právo zrusit zadávací ?ízení.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 090-277441
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Zajist?ní obnovy, rozvoje a podpory DS?P v?etn? nákupu CISCO a souvisejících sluzeb
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
27/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Simac Technik ?R, a.s.
Numéro national d'identification: 63079496 Adresse postale: Radlická 740/113c Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 15800 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ICZ a.s.
Numéro national d'identification: 25145444 Adresse postale: Na h?ebenech II 1718/10 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 14000 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NTT Czech Republic s.r.o.
Numéro national d'identification: 26175738 Adresse postale: Milevská 2095/5 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 14000 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SOITRON s.r.o.
Numéro national d'identification: 27270599 Adresse postale: Peka?ská 621/7 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 15500 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Networksys a.s.
Numéro national d'identification: 26178109 Adresse postale: Plze?ská 1567/182 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 15000 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 190 000 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.uohs.cz
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.uohs.cz
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/10/2023 Zajist?ní obnovy, rozvoje a podpory DS?P v?etn? nákupu CISCO a souvisejících sluzeb 11/10/2023 CZE National Original
 
 
C L A S S E    C P V
32400000 - Réseaux