Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague:Services d'aide aux utilisateurs et services d'assistance

2023/S 194-607451  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 09/10/2023 S194 Tchéquie-Prague: Services d'aide aux utilisateurs et services d'assistance 2023/S 194-607451 Avis de préinformation
Le présent avis vise ŕ réduire les délais de réception des offres Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?ESKÁ TELEVIZE Numéro national d'identification: 00027383 Adresse postale: Na h?ebenech II 1132/4 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 14700 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Monika Richtrová Courriel: monika.richtrova@ceskatelevize.cz Téléphone: +420 261137514 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ceskatelevize.cz Adresse du profil d'acheteur: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCt
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCt Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://www.tenderarena.cz
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: ve?ejnoprávní televize
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Poskytování navazujících sluzeb komplexní systémové podpory systému DNPS2 v?etn? Realizace Genera?ní obm?ny tohoto systému
II.1.2) Code CPV principal 72253000 Services d'aide aux utilisateurs et services d'assistance
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je poskytování sluzeb systémové podpory systému DNPS2 od
   1. 
   4.  2024 na stanovené období a dále realizace Genera?ní obm?ny systému DNPS2 v nezbytném rozsahu a v souladu s pozadavky a podmínkami stanovenými zadavatelem. Blizsí specifikace bude uvedena v Zadávací dokumentaci.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72253200 Services d'assistance relative aux systčmes 72261000 Services d'assistance relative aux logiciels 50324100 Services de maintenance de systčmes 45314300 Installation d'infrastructures de câblage 32350000 Pičces pour matériel audio et vidéo 51310000 Services d'installation de matériel radio, de télévision, audio et vidéo 51610000 Services d'installation d'ordinateurs et de matériel de traitement de l'information 72540000 Services de mise ŕ jour d'ordinateurs 72263000 Services d'implémentation de logiciels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ01 Praha Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code NUTS: CZ08 Moravskoslezsko Lieu principal d'exécution:
Praha, Brno, Ostrava
II.2.4) Description des prestations:
Viz výse.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique
II.2.10) Variantes
II.2.11) Information sur les options
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
30/11/2023
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.5) Date de lancement des procédures d'attribution:
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.uohs.cz
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.uohs.cz
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/10/2023 Poskytování navazujících sluzeb komplexní systémové podpory systému DNPS2 v?etn? Realizace Genera?ní obm?ny tohoto systému 09/10/2023 CZE National
 
 
C L A S S E    C P V
32350000 - Pičces pour matériel audio et vidéo 
45314300 - Installation d'infrastructures de câblage 
50324100 - Services de maintenance de systčmes 
51310000 - Services d'installation de matériel radio, de télévision, audio et vidéo 
51610000 - Services d'installation d'ordinateurs et de matériel de traitement de l'information 
72253000 - Services d'aide aux utilisateurs et services d'assistance 
72253200 - Services d'assistance relative aux systčmes 
72261000 - Services d'assistance relative aux logiciels 
72263000 - Services d'implémentation de logiciels 
72540000 - Services de mise ŕ jour d'ordinateurs