Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 21/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Services d'architecture et de métrage vérification

2020/S 68-162373  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
06/04/2020
S68
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Tchéquie-Prague: Services d'architecture et de métrage vérification

2020/S 068-162373

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 047-111280)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: ?editelství silnic a dálnic ?R
Ville: Praha 4
Code NUTS: CZ010
Pays: Tchéquie
Courriel: matej.kral@rsd.cz Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.rsd.cz

https://www.rsd.cz
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby st?edního a mensího rozsahu - 2020

II.1.2)
Code CPV principal
71251000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky na uzav?ení rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího ?ízení uzav?ena na dobu trvání 48 m?síc se sesti ú?astníky, je poskytování sluzeb dle této zadávací dokumentace a jejích p?íloh. V p?ípad napln?ní podmínek dle § 133 odst. 2 ZZVZ je zadavatel oprávn?n uzav?ít rámcovou dohodu i s mensím po?tem ú?astník?. Na základ Rámcové dohody bude zadavatel zadávat ú?astník?m Rámcové dohody jednotlivé díl?í zakázky na sluzby dle aktuálních pot?eb zadavatele, a to na celém území ?eské republiky.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
01/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 047-111280

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2.)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 14/04/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 21/04/2020

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Zadavatel uve?ejnil na profilu zadavatele Vysv?tlení zadávací dokumentace ?. 3 -
   7. 

 
 
C L A S S E    C P V
71251000 - Services d'architecture et de métrage vérification