Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Services d'architecture et de métrage vérification

2021/S 178-464522  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Tchéquie-Prague: Services d'architecture et de métrage vérification 2021/S 178-464522 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: St?edo?eský kraj Ville: Praha 5 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Pays: Tchéquie Courriel: pavlis@kr-s.cz Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.kr-stredocesky.cz/
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. t?íd ve St?edo?eském kraji
II.1.2) Code CPV principal 71251000 Services d'architecture et de métrage vérification
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71251000 Services d'architecture et de métrage vérification
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ020 St?edo?eský kraj
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
P?edm?tem této ve?ejné zakázky je uzav?ení rámcové smlouvy s p?ti dodavateli, a to na zajist?ní sluzeb, které budou spo?ívat ve výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, výkonu bezpe?nosti ochrany zdraví p?i práci a související technické pomoci zadavateli dle jeho aktuálních pot?eb.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, syst 14/09/2021 S178 Tchéquie-Prague: Services d'architecture et de métrage vérification 2021/S 178-464522 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: St?edo?eský kraj Ville: Praha 5 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Pays: Tchéquie Courriel: pavlis@kr-s.cz Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.kr-stredocesky.cz/
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. t?íd ve St?edo?eském kraji
II.1.2) Code CPV principal 71251000 Services d'architecture et de métrage vérification
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71251000 Services d'architecture et de métrage vérification
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ020 St?edo?eský kraj
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
P?edm?tem této ve?ejné zakázky je uzav?ení rámcové smlouvy s p?ti dodavateli, a to na zajist?ní sluzeb, které budou spo?ívat ve výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, výkonu bezpe?nosti ochrany zdraví p?i práci a související technické pomoci zadavateli dle jeho aktuálních pot?eb.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
P?edm?t pln?ní bude financovaný zejména z Integrovaného regionálního opera?ního programu.
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 129-317075
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: Dodatek c. 1 Intitulé:
"II/272 Lysá nad Labem, pr?tah" TDS+BOZP
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
29/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SUDOP GROUP TDI - BOZP ve St?. Kr Ville: Praha 6 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 1 882 000.00 CZK
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty let pln?ní v p?ípad smluv na dobu neur?itou, nejmén vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/09/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 71251000 Services d'architecture et de métrage vérification
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ020 St?edo?eský kraj
VII.1.4) Description des prestations:
P?edm?tem této ve?ejné zakázky je uzav?ení rámcové smlouvy s p?ti dodavateli, a to na zajist?ní sluzeb, které budou spo?ívat ve výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, výkonu bezpe?nosti ochrany zdraví p?i práci a související technické pomoci zadavateli dle jeho aktuálních pot?eb.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 48
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 564 600.00 CZK
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SUDOP GROUP TDI - BOZP ve St?. Kr Ville: Praha 6 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Prodlouzení stavebních prací o 6 m?síc
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
Prodlouzení stavebních prací o 6 m?síc
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 1 882 000.00 CZK Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 2 446 600.00 CZK
 
 
C L A S S E    C P V
71251000 - Services d'architecture et de métrage vérification