Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 07/10/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2020/S 180-435353  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
16/09/2020
S180
Tchéquie-Prague: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2020/S 180-435353

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 147-361423)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: ?editelství silnic a dálnic
Ville: Praha 4
Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha
Pays: Tchéquie
Courriel: matej.kral@rsd.cz Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.rsd.cz

https://www.rsd.cz
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Rámcová dohoda na projektové práce pro st?ední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020

II.1.2)
Code CPV principal
71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Na základ Rámcové dohody bude zadavatel jejím ú?astník?m zadávat jednotlivé díl?í zakázky na sluzby spo?ívající v provád?ní konkrétních projektových prací pozemních komunikací v?etn p?íslusenství (nap?. osv?tlení, protihlukové st?ny, SSÚD, apod.), v?etn výkonu inzenýrské ?innosti, a to dle aktuálních pot?eb zadavatele.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 147-361423

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 05/10/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 07/10/2020

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Zadavatel uve?ejnil na profilu zadavatele Vysv?tlení ?.
   8. 

 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection