Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2022/S 89-245208  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Tchéquie-Prague: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 2022/S 089-245208 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?eská národní banka Numéro national d'identification: 48136450 Adresse postale: Na P?íkop? 28 Ville: Praha 1 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 11503 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Mgr. Ond?ej Pavelka Courriel: ondrej.pavelka@cnb.cz Téléphone: +420 224413734 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cnb.cz Adresse du profil d'acheteur: https://ezak.cnb.cz
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dokumentace pro návst?vnické centrum ?NB
II.1.2) Code CPV principal 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Lieu principal d'exécution:
Hlavní m?sto Praha
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
P?edm?tem zakázky (smlouvy) je závazek zhotovitele vypracovat dokumentaci, která bude obsahovat finální návrh Návst?vnického centra ?NB (dále jen "NC"), vytvo?it související autorská díla podle p?ílohy ?. 1 smlouvy a dále provád?t autorský dozor po dobu realizace projektu NC.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, syst 06/05/2022 S89 Tchéquie-Prague: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 2022/S 089-245208 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?eská národní banka Numéro national d'identification: 48136450 Adresse postale: Na P?íkop? 28 Ville: Praha 1 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 11503 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Mgr. Ond?ej Pavelka Courriel: ondrej.pavelka@cnb.cz Téléphone: +420 224413734 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cnb.cz Adresse du profil d'acheteur: https://ezak.cnb.cz
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dokumentace pro návst?vnické centrum ?NB
II.1.2) Code CPV principal 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Lieu principal d'exécution:
Hlavní m?sto Praha
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
P?edm?tem zakázky (smlouvy) je závazek zhotovitele vypracovat dokumentaci, která bude obsahovat finální návrh Návst?vnického centra ?NB (dále jen "NC"), vytvo?it související autorská díla podle p?ílohy ?. 1 smlouvy a dále provád?t autorský dozor po dobu realizace projektu NC.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 5
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 003-004988
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 92-234-19 Intitulé:
Dokumentace pro návst?vnické centrum ?NB
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
25/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SGL projekt, s.r.o.
Numéro national d'identification: 26742594 Adresse postale: Liliová 249/6 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 11000 Pays: Tchéquie Courriel: sglprojekt@sglprojekt.cz Téléphone: +420 220511163 Adresse internet: https://www.sglprojekt.cz/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 1 940 000.00 CZK
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
K oddílu II.2.7) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese: Uvedená doba 5 m?síc? se týká vypracování díla dle uzav?ené smlouvy, na dílo navazuje povinnost zhotovitele provád?t autorský dozor, a to po dobu realizace projektu NC, v souladu s ?l. I odst. 1 písm. c) smlouvy.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/05/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Lieu principal d'exécution:
Hlavní m?sto Praha
VII.1.4) Description des prestations:
Navýsení po?tu hodin autorského dozoru zhotovitele v d?sledku prodlouzení pln?ní a dále i úprav provedených na projektu NC ?NB.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 5
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 78 250.00 CZK
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SGL projekt, s.r.o.
Numéro national d'identification: 26742594 Adresse postale: Liliová 249/6 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 11000 Pays: Tchéquie Courriel: sglprojekt@sglprojekt.cz Téléphone: +420 220511163 Adresse internet: https://www.sglprojekt.cz/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Hodnota zm?ny podle § 222 odst. 5 ZZVZ ?iní 78 250 K? bez DPH (absolutní hodnota) za výkon autorského dozoru. U smlouvy byly dále provedeny zm?ny dle § 222 odst. 4 ZZVZ (navýsení po?tu hodin autorského dozoru nad ?ástku 2 mil. K? bez DPH), a to v celkové hodnot? 199 000 K? bez DPH. Celková absolutní hodnota vsech zm?n závazku ze smlouvy o dílo ?iní v sou?tu zm?n dle § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ 403 000 K? bez DPH.
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplémentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons économiques ou techniques et des inconvénients ou de l'augmentation des coűts empęchant un changement de titulaire:
Navýsení hodin autorského dozoru zhotovitele díla. S ohledem na povahu provád?ných zm?n a zajist?ní veskerých závazk? z uzav?ené smlouvy o dílo není zm?na v osob? dodavatele (zhotovitele) mozná.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 2 324 750.00 CZK Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 2 403 000.00 CZK Tchéquie-Prague: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspectionType d'acheteur: Agences fédérales et nationalesType d'avis: Modification d'un marché /d'une concession en coursType de procédure: Attribution de marché sans publication préalableType de marché: Services 06/05/2022 CZ National
 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection