Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague:Services d'assistance relative aux logiciels

2023/S 194-605989  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Tchéquie-Prague: Services d'assistance relative aux logiciels 2023/S 194-605989 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?eská republika-Státní pozemkový ú?ad Numéro national d'identification: 01312774 Adresse postale: Husinecká 1024/11a, Praha 3 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 130 00 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Ing. Katarína Vísková Courriel: k.viskova@spucr.cz Téléphone: +420 729922232 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://spucr.cz Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.spucr.cz
I.3) Communication L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: https://zakazky.spucr.cz/vz00044511 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Autre activité: pozemkové úpravy, správa majetku státu, p?evody majetku státu
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
PTK na zakázku pro zajist?ní sluzeb provozu a rozvoje geoinforma?ního systému SPÚ
II.1.2) Code CPV principal 72261000 Services d'assistance relative aux logiciels
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem zakázky bude zajist?ní podpory provozu a rozvoje geoinforma?ního systému (dále jen "GIS") provozované na platform? SAMO/LIDS v prost?edí Státního pozemkového ú?adu. Základním ú?elem je zajist?ní podpory provozu a rozvoje GIS , v?etn? licencí a maintenance neunikátních softwarových produkt? nezbytných pro plnou funk?nost GIS.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 22 100 000.00 CZK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ01 Praha
II.2.4) Description des prestations:
Cílem PTK je stanovit zadávací podmínky ve?ejné zakázky tak, aby byly smysluplné, p?im??ené, aby byla nalezena rovnováha ve vztahu k ostatním zásadám ?i principu 3E, tzn. hospodárnosti, efektivit? a ú?elnosti.
II.2.14) Informations complémentaires
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
01/12/2023
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/10/2023 PTK na zakázku pro zajist?ní sluzeb provozu a rozvoje geoinforma?ního systému SPÚ 09/10/2023 CZE National Original
 
 
C L A S S E    C P V
72261000 - Services d'assistance relative aux logiciels