Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/11/2023
Date de péremption : 28/11/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague:Services d'assurance

2023/S 218-686840  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/11/2023
S218
Tchéquie-Prague: Services d'assurance

2023/S 218-686840

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 205-644992)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Státní pokladna Centrum sdílených sluzeb, s. p.
Numéro national d'identification: 03630919
Adresse postale: Na vápence 915
Ville: Praha
Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha
Code postal: 13000
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: ANDREA KRATOSKOVA
Courriel: verejnezakazky@spcss.cz
Téléphone: +420 225515432
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.spcss.cz
Adresse du profil d'acheteur: https://mfcr.ezak.cz/profile_display_58.html

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Pojist?ní majetku a odpov?dnosti

Numéro de référence: VZ2023039

II.1.2)
Code CPV principal
66510000 Services d'assurance

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je pojist?ní: - nemovitého i movitého majetku Zadavatele, v?etn? pojist?ní skel; - p?erusení provozu Zadavatele; - obecné odpov?dnosti Zadavatele k náhrad? újmy v?etn? újmy zp?sobené vadou výrobku; jakoz i dalsí pojist?ní s t?mito druhy pojist?ní související. Podrobný popis p?edm?tu ve?ejné zakázky a veskeré dalsí v?cné podmínky týkající se rozsahu a obsahu pozadovaného pln?ní, v?etn? pozadovaných pojistných ?ástek a limit? pro jednotlivé druhy pojist?ní, jakoz i veskeré pozadavky Zadavatele na p?íslusný druh pojist?ní, jsou specifikovány ve Specifikaci pojist?ní, které tvo?í p?ílohu ?. 1 zadávací dokumentace, a v Inspek?ní zpráv? pro pojistitele Pozár a dalsí zivelní rizika, která tvo?í p?ílohu ?. 2 zadávací dokumentace (dále jen "Riziková zpráva").

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
08/11/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 205-644992

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Au lieu de:

Date: 24/11/2023

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 28/11/2023

Heure locale: 11:00

Numéro de section: IV.2.7)

Au lieu de:

Date: 24/11/2023

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 28/11/2023

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complémentaires: Pojist?ní majetku a odpov?dnosti 28/11/2023 13/11/2023 CZE National
 
 
C L A S S E    C P V
66510000 - Services d'assurance 
66515000 - Services d'assurance dommages ou pertes 
66515200 - Services d'assurance de biens 
66516000 - Services d'assurance responsabilité civile