Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague:Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil

2023/S 195-611010  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
10/10/2023 S195 Tchéquie-Prague: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 2023/S 195-611010 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Správa zeleznic, státní organizace Numéro national d'identification: 70994234 Adresse postale: Dlázd?ná 1003/7 Ville: Praha 1 Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 11000 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Mgr. Kate?ina Lacigová Courriel: Lacigova@spravazeleznic.cz Téléphone: +420 420724932384 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.spravazeleznic.cz/index.html Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.spravazeleznic.cz/
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Modernizace trati Brno-P?erov,
   1.  stavba Brno-Blazovice Numéro de référence
:
S 5134/2020-SZ-SSV-Ú3
II.1.2) Code CPV principal 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71311230 Services d'ingénierie ferroviaire 71317210 Services de conseil en matičre de santé et de sécurité 71248000 Supervision du projet et documentation 71313400 Étude d'impact sur l'environnement pour la construction
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ071 Olomoucký kraj Lieu principal d'exécution:
Olomoucký kraj
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
P?edm?tem pln?ní je zpracování zám?ru projektu (ZP) a dokumentace pro územní ?ízení (DUR) stavby dle zadávacích podmínek, zajist?ní úplné dokladové ?ásti pro územní ?ízení v?etn? podání zádosti o vydání územního rozhodnutí a spolupráce p?i vydání p?íslusných rozhodnutí az do nabytí jejich právní moci. Dokumentace pro územní ?ízení bude zpracována v souladu s vyhláskou ?. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zn?ní pozd?jsích p?edpis?, a se Sm?rnicí G? SZDC ?. 11/2006 "Dokumentace pro p?ípravu staveb na zelezni?ních drahách celostátních a regionálních", v platném zn?ní, dle platných p?edpis? a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V p?ípad? rozdíl? mezi vyhláskou ?. 499/2006 Sb., ve zn?ní pozd?jsích p?edpis?, a Sm?rnicí ?. 11/2006 platí ustanovení vyhlásky ?. 499/2006 Sb., ve zn?ní pozd?jsích p?edpis? Zám?r projektu bude zpracován v rozsahu dle Sm?rnice MD ?R ?.V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v pr?b?hu p?ípravy a realizace investi?ních a neinvesti?ních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez ú?asti státního rozpo?tu, v platném zn?ní. Sou?ástí zakázky je i zajist?ní posouzení vlivu zám?ru na zivotní prost?edí ve smyslu zák. ?. 100/2001 Sb., o posuzování vliv? na zivotní prost?edí, ve zn?ní pozd?jsích p?edpis?. Blizsí specifikace p?edm?tu pln?ní ve?ejné zakázky je upravena v dalsích ?ástech zadávací dokumentace.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 22
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: E617-S-3781/2020/Dodatek ?. 4 Intitulé:
Modernizace trati Brno-P?erov,
   1.  stavba Brno-Blazovice
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
19/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 44960417 Adresse postale: Kounicova 688/26 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 60200 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Numéro national d'identification: 64610357 Adresse postale: Legioná?ská 1085/8 Ville: Olomouc Code NUTS: CZ071 Olomoucký kraj Code postal: 77900 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 72 139 000.00 CZK
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Informace o cen? díla: Celková cena díla v?etn? vsech zm?n dle §222 ZZVZ ?iní 79 809 400,- CZK bez DPH dle Dodatku ?. 4 smlouvy o dílo. Informace k odst. V.2.2) Zakázka byla zadaná skupin? hospodá?ských subjekt? Údaje o spole?nosti dodavatele, které byla tato ve?ejná zakázka zadaná: Spole?nost SUBO-MCO pro ZP+DÚR "Modernizace trati Brno-P?erov,
   1.  stavba Brno-Blazovice" vedoucí spole?ník, spole?ník ?. 1: SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 688/26 Veve?í, 602 00 Brno I?O: 44960417 dalsí spole?ník, spole?ník ?. 2: MORAVIA CONSULT Olomouc a. s. Legioná?ská 1085/8 779 00 Olomouc I?O: 64610357
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/10/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71311230 Services d'ingénierie ferroviaire 71317210 Services de conseil en matičre de santé et de sécurité 71248000 Supervision du projet et documentation 71313400 Étude d'impact sur l'environnement pour la construction
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ071 Olomoucký kraj Lieu principal d'exécution:
Olomoucký kraj
VII.1.4) Description des prestations:
Dodate?né sluzby dle Dodatku ?. 4 ke smlouv? o dílo na zpracování Zám?ru projektu a Dokumentace pro územní ?ízení stavby "Modernizace trati Brno-P?erov,
   1.  stavba Brno-Blazovice".
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 02/07/2024
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 6 330 400.00 CZK
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 44960417 Adresse postale: Kounicova 688/26 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 60200 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Numéro national d'identification: 64610357 Adresse postale: Legioná?ská 1085/8 Ville: Olomouc Code NUTS: CZ071 Olomoucký kraj Code postal: 77900 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Dodate?né sluzby dle Dodatku ?. 4 ke smlouv? o dílo na zpracování Zám?ru projektu a Dokumentace pro územní ?ízení stavby "Modernizace trati Brno-P?erov,
   1.  stavba Brno-Blazovice".
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplémentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons économiques ou techniques et des inconvénients ou de l'augmentation des coűts empęchant un changement de titulaire:
Dodate?né sluzby dle Dodatku ?. 4 ke smlouv? o dílo na zpracování Zám?ru projektu a Dokumentace pro územní ?ízení stavby "Modernizace trati Brno-P?erov,
   1.  stavba Brno-Blazovice".
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 72 139 000.00 CZK Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 78 469 400.00 CZK Modernizace trati Brno-P?erov,
   1.  stavba Brno-Blazovice 10/10/2023 CZE National Original
 
 
C L A S S E    C P V
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71311230 - Services d'ingénierie ferroviaire 
71313400 - Étude d'impact sur l'environnement pour la construction 
71317210 - Services de conseil en matičre de santé et de sécurité 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil