Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague:Services de conseil en matičre d'ingénierie et de construction

2024/S 12-031817  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/01/2024 S12 Tchéquie-Prague: Services de conseil en mati 17/01/2024 S12 Tchéquie-Prague: Services de conseil en matičre d'ingénierie et de construction 2024/S 012-031817 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?editelství silnic a dálnic ?R Numéro national d'identification: 65993390 Adresse postale: Na Pankráci 546/56 Ville: Praha - Nusle Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 14000 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Zaneta Krulikovská Courriel: zaneta.krulikovska@rsd.cz Téléphone: +420 954901346 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.rsd.cz Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5) Activité principale Autre activité: Stavba silnic a dálnic
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rámcová dohoda na geodetickou podporu p?i p?íprav? a správ? silnic a dálnic 2021 Numéro de référence: 01ST-000885
II.1.2) Code CPV principal 71310000 Services de conseil en matičre d'ingénierie et de construction
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky na uzav?ení Rámcové dohody je jednotné poskytování sluzeb v oblasti geodézie spo?ívající zejména ve zpracování geometrických plán?, geodetických podklad? skute?ného stavu i pro projekt, zajist?ní podklad? pro majetkové vypo?ádání, technické poradenství v zem?m??ictví a vybudování bodové pole v?etn? set?ení inzenýrských sítí.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 165 000 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ0 ?esko Lieu principal d'exécution:
?eská republika
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky na uzav?ení Rámcové dohody je jednotné poskytování sluzeb v oblasti geodézie spo?ívající zejména ve zpracování geometrických plán?, geodetických podklad? skute?ného stavu i pro projekt, zajist?ní podklad? pro majetkové vypo?ádání, technické poradenství v zem?m??ictví a vybudování bodové pole v?etn? set?ení inzenýrských sítí.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 121-319684
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 05PU-003103 Intitulé:
I/39 Ur?ení a vyhodnocení majetkové hranice s vazbou na KN
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Geodézie Východní ?echy spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 45536058 Adresse postale: Ji?ího Purkyn? 1174/53 Ville: Hradec Králové - Prazské P?edm?stí Code NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj Code postal: 50002 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GEOSRAFO, s.r.o.
Numéro national d'identification: 64793036 Adresse postale: Zem?d?lská 1091/3 Ville: Hradec Králové - Slezské P?edm?stí Code NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj Code postal: 50003 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Valbek, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 48266230 Adresse postale: Va?urova 505/17 Ville: Liberec - Liberec III-Je?áb Code NUTS: CZ051 Liberecký kraj Code postal: 46007 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GEOVAP, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 15049248 Adresse postale: ?echovo náb?ezí 1790 Ville: Pardubice - Bílé P?edm?stí Code NUTS: CZ053 Pardubický kraj Code postal: 53003 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GK Plavec - Michalec Geodetická kancelá? s.r.o.
Numéro national d'identification: 26042452 Adresse postale: Budovcova 2530 Ville: Písek - Bud?jovické P?edm?stí Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 39701 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Numéro national d'identification: 25278878 Adresse postale: Pulická 377 Ville: Dobruska Code NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj Code postal: 51801 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 7 242 400.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/01/2024 Rámcová dohoda na geodetickou podporu p?i p?íprav? a správ? silnic a dálnic 2021 17/01/2024 CZE National Original
 
 
C L A S S E    C P V
71310000 - Services de conseil en matičre d'ingénierie et de construction