Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 12/10/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Services de développement de logiciels de copie de sécurité ou de récupération

2020/S 180-435670  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
16/09/2020
S180
Tchéquie-Prague: Services de développement de logiciels de copie de sécurité ou de récupération

2020/S 180-435670

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 147-362021)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: ?eská posta, s.p.
Numéro national d'identification: 47114983
Adresse postale: Politických v?zn 909/4
Ville: Praha 1
Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA
Code postal: 225 99
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Ing. Monika ?ervenková
Courriel: Cervenkova.monika@cpost.cz
Téléphone: +420 954302334 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.ceskaposta.cz Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Cp

www.ceskaposta.cz
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Cp
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Centrální Digitální Archiv ?P

Numéro de référence: ?P/61591/2020/NAK - 120200017

II.1.2)
Code CPV principal
72212710 Services de développement de logiciels de copie de sécurité ou de récupération

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je dodávka kompletního hardware pot?ebného pro dlouhodobé garantované ulození dokument a dat,v?etn provozu ?esení Centrálního digitálního archivu ?eské posty, s.p. (dále je "CDA"), jeho instalace, v?etn veskeré dokumentace; dodávka pln funk?ního softwarového ?esení CDA, zahrnující poskytnutí licence, implementaci, integraci, testování, seznámení administrátor a uzivatel s prost?edím CDA, dodání dokumentace a uzivatelských p?íru?ek, poskytnutí zdrojových kód doprogramovaných ?ástí SW CDA, importních skript pro prvotní migraci a exportních skript pro p?ípadný export dat ze SE CDA do následného systému, projektové vedení, migraci stávajících, jiz existujících dat ze stávajícího systému zadavatele EMC Centera do nov navrzeného prost?edí CDA; technická podpora hardwarových a softwarových komponent - maintenance CDA po dobu 48 m?síc?. Podrobnosti viz Zadávací dokumentace (dále jen "ZD").

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 147-362021

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 05/10/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 12/10/2020

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 05/10/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 12/10/2020

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Zm?na lh?ty pro podání nabídek byla u?in?na vzhledem k tomu, ze zadavatel provedl úpravy ve vzoru smlouvy.

 
 
C L A S S E    C P V
72212710 - Services de développement de logiciels de copie de sécurité ou de récupération