Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption : 23/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague:Services de développement de logiciels personnalisés

2023/S 98-306076  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Tchéquie-Prague: Services de développement de logiciels personnalisés 2023/S 098-306076 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?eská republika - Ministerstvo zem?d?lství Numéro national d'identification: 00020478 Adresse postale: T?snov 65/17 Ville: Praha 1 - Nové M?sto Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 11000 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Mgr. Hynek Rozkovec Courriel: hynek.rozkovec@mze.cz Téléphone: +420 221812716 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://eagri.cz/public/web/mze/ Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
I.3) Communication L'accčs aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent ętre obtenues ŕ l'adresse suivante: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_17973.html Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_17973.html
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministčre ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Autre activité: zem?d?lství
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dodávka, provoz a rozvoj aplikace Evidence ovocných sad?
II.1.2) Code CPV principal 72230000 Services de développement de logiciels personnalisés
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem pln?ní této ve?ejné zakázky je vývoj a dodání aplikace Evidence ovocných sad? v?etn? zajist?ní sluzeb provozu a rozvoje.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 23 100 000.00 CZK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72230000 Services de développement de logiciels personnalisés 48000000 Logiciels et systčmes d'information 72263000 Services d'implémentation de logiciels 48810000 Systčmes d'information 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 72261000 Services d'assistance relative aux logiciels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ0 ?esko Lieu principal d'exécution:
?eská republika
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je vývoj a dodání aplikace Evidence ovocných sad? v?etn? zajist?ní sluzeb provozu a rozvoje. Vývoj a dodání aplikace bude rozd?len do následujících fází: - Fáze 1 - Zahájení projektu - Fáze 2 - Zpracování technické analýzy ?esení - Fáze 3 - Vytvo?ení a díl?í ov??ení parametr? ?esení - Fáze 4 - Import prvotních dat a iniciální nastavení - Fáze 5 - Integrace s pr??ezovými provozními sluzbami - Fáze 6 - Ov??ení parametr? ?esení - Fáze 7 - Pilotní provoz. Zajist?ní sluzeb provozu a rozvoje aplikace Evidence ovocných sad? bude obsahovat: - Sluzby s fixním pln?ním o SF1 Sluzby ?ádného provozu o SF2 Korektivní sluzby podpory o SF3 Preventivní sluzby podpory o SF4 Uzivatelská podpora - Sluzby s výkonovým pln?ním na základ? objednaných sluzeb o SO1 Rozvojové sluzby o SO2 Odborné sluzby o SO3 ?ízené ukon?ení rozvoje
II.2.5) Critčres d'attribution
Le prix n'est pas le seul critčre d'attribution et tous les critčres sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 23 100 000.00 CZK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en mois: 56 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje zm?nu rozsahu poskytovaných sluzeb skálováním, a to za podmínek uvedených v návrhu smlouvy. Sou?asn? si zadavatel v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje zm?nu rozsahu poskytovaných sluzeb v d?sledku vzniku pot?eby poskytnutí sou?innosti nad rámec p?edm?tu této ve?ejné zakázky, a to zejména z d?vodu nových pozadavk? na kybernetickou bezpe?nost na základ? legislativních zm?n nebo pozadavk? NÚKIB.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires ?ást zadávací dokumentace bude poskytnuta po podpisu Dohody o ochran? d?v?rných informací. Veskeré podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Podmínky pro prokázání základní a profesní zp?sobilosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critčres de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.2) Conditions liées au marché
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 23/06/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
tchčque, slovaque
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 23/06/2023 Heure locale: 10:00 Lieu:
sídlo zadavatele Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Nabídky jsou p?ijímány pouze v elektronické podob?, z tohoto d?vodu bude otevírání nabídek probíhat bez ú?asti ve?ejnosti.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/05/2023 Dodávka, provoz a rozvoj aplikace Evidence ovocných sad? 23/06/2023 23/05/2023 CZE National
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systčmes d'information 
48810000 - Systčmes d'information 
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
72230000 - Services de développement de logiciels personnalisés 
72261000 - Services d'assistance relative aux logiciels 
72263000 - Services d'implémentation de logiciels