Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Services de développement de logiciels personnalisés

2021/S 37-093384  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Tchéquie-Prague: Services de développement de logiciels personnalisés 2021/S 037-093384 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?eská republika - Generální finan?ní ?editelství Numéro national d'identification: 72080043 Adresse postale: Lazarská 15/7 Ville: Praha 1 Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 117 22 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Bc. Jana Srámková Courriel: jana.sramkova@fs.mfcr.cz Téléphone: +420 296854416 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://nen.nipez.cz/profil/gfrnen
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Adis - podpora, údrzba a vývoj 2020 - 2023 - Provád?cí smlouva ?. 3 - Dodatek ?. 3 Numéro de référence: 16/2019
II.1.2) Code CPV principal 72230000 Services de développement de logiciels personnalisés
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72220000 Services de conseil en syst 23/02/2021 S37 Tchéquie-Prague: Services de développement de logiciels personnalisés 2021/S 037-093384 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?eská republika - Generální finan?ní ?editelství Numéro national d'identification: 72080043 Adresse postale: Lazarská 15/7 Ville: Praha 1 Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 117 22 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Bc. Jana Srámková Courriel: jana.sramkova@fs.mfcr.cz Téléphone: +420 296854416 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://nen.nipez.cz/profil/gfrnen
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Adis - podpora, údrzba a vývoj 2020 - 2023 - Provád?cí smlouva ?. 3 - Dodatek ?. 3 Numéro de référence: 16/2019
II.1.2) Code CPV principal 72230000 Services de développement de logiciels personnalisés
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72220000 Services de conseil en systčmes informatiques et conseils techniques 72246000 Services de conseil en systčmes informatiques 72261000 Services d'assistance relative aux logiciels 72267000 Services de maintenance et de réparation de logiciels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Lieu principal d'exécution:
?eská republika
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
D?vodem uzav?ení tohoto dodatku ?. 3 je vzájemná dohoda smluvních stran o ú?elnosti realizace pilotního provozu v rámci Vývojového cyklu Aplikace ADIS ve vztahu k DPR, který umozní ov??ení funk?nosti Díla (Da?ového informa?ního portálu) v produk?ním prost?edí, s tím nutnost upravit práva a povinnosti smluvních stran.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Début: 05/02/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 145-357533
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 16/2019 Intitulé:
Adis - podpora, údrzba a vývoj 2020 - 2023 - Provád?cí smlouva ?. 3 - Dodatek ?. 3
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
05/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: O2 IT Services, s.r.o.
Numéro national d'identification: 02819678 Adresse postale: Za Brumlovkou 266/2 Ville: Praha 4 Michle Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 140 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 248 492 380.00 CZK
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Veskeré informace jsou uve?ejn?né v registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15429919?backlink=gtpdi. https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15429919?backlink=gtpdi
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dn od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty let pln?ní v p?ípad smluv na dobu neur?itou, nejmén vsak ve výsi 50 000 ?eských korun (CZK), nejvýse ve výsi 10 000 000 CZK. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 CZK. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 CZK. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén vsak ve výsi 50 000 CZK, nejvýse ve výsi 10 000 000 CZK. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 CZK. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 CZK.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 72230000 Services de développement de logiciels personnalisés
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72220000 Services de conseil en systčmes informatiques et conseils techniques 72246000 Services de conseil en systčmes informatiques 72261000 Services d'assistance relative aux logiciels 72267000 Services de maintenance et de réparation de logiciels
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Lieu principal d'exécution:
?eská republika
VII.1.4) Description des prestations:
D?vodem uzav?ení tohoto dodatku ?. 3 je vzájemná dohoda smluvních stran o ú?elnosti realizace pilotního provozu v rámci Vývojového cyklu Aplikace Adis ve vztahu k DPR, který umozní ov??ení funk?nosti Díla (Da?ového informa?ního portálu) v produk?ním prost?edí, s tím nutnost upravit práva a povinnosti smluvních stran.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Début: 05/02/2021
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 248 492 380.00 CZK
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: O2 IT Services, s.r.o.
Numéro national d'identification: 02819678 Adresse postale: Za Brumlovkou 266/2 Ville: Praha 4 Michle Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 1400 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Zm?na spo?ívá v dopln?ní Vývojového cyklu Aplikace Adis ve vztahu k ?ásti p?edm?tu pln?ní Provád?cí smlouvy - "Úprava, rozsí?ení, modernizace da?ového portálu" o nový krok, a to konkrétn pilotní provoz ve smyslu P?ílohy ?. 1 Smlouvy, a s tím souvisejícím úpravám harmonogram dot?ených distribu?ních termín?, stejn jako práv a povinností smluvních stran. Tímto dodatkem ?. 3 nedochází ke zm?n celkové ceny Provád?cí smlouvy ?.
   3. 
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
D?vodem uzav?ení tohoto dodatku je vzájemná dohoda smluvních stran o ú?elnosti realizace pilotního provozu v rámci Vývojového cyklu Aplikace Adis ve vztahu k DPR, který umozní ov??ení funk?nosti Díla (Da?ového informa?ního portálu) v produk?ním prost?edí, s tím nutnost upravit práva a povinnosti smluvních stran.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 248 492 380.00 CZK Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 248 492 380.00 CZK
 
 
C L A S S E    C P V
72220000 - Services de conseil en systčmes informatiques et conseils techniques 
72230000 - Services de développement de logiciels personnalisés 
72246000 - Services de conseil en systčmes informatiques 
72261000 - Services d'assistance relative aux logiciels 
72267000 - Services de maintenance et de réparation de logiciels