Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 05/08/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Avis d'attribution
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague:Services de développement de logiciels personnalisés

2022/S 150-430817  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
05/08/2022 S150 Tchéquie-Prague: Services de développement de logiciels personnalisés 2022/S 150-430817 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?EZ Prodej, a.s.
Numéro national d'identification: 27232433 Adresse postale: Duhová 425/1 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 14053 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Bc. Petr Funk Courriel: petr.funk@cez.cz Téléphone: +420 725628675 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.cez.cz Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/CPR
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché est attribué par une centrale d'achat
I.6) Activité principale Électricité
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
BUDOVÁNÍ A ROZVOJ DATOVÉ PLATFORMY
II.1.2) Code CPV principal 72230000 Services de développement de logiciels personnalisés
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem zadávacího ?ízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro pln?ní jednotlivých díl?ích zakázek na zajist?ní implementa?ních sluzeb pro systémy datové platformy. Rámcová dohoda bude uzav?ena s maximáln? t?emi (3) Ú?astníky.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui) Valeur hors TVA: 80 808 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ ?esko Lieu principal d'exécution:
Místem pln?ní je sídlo objednatele a pracovist? spole?ností Skupiny ?EZ s up?esn?ním v jednotlivé díl?í smlouv?.
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem zadávacího ?ízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro pln?ní jednotlivých díl?ích zakázek na zajist?ní implementa?ních sluzeb pro systémy datové platformy. Rámcová dohoda bude uzav?ena s maximáln? t?emi (3) Ú?astníky. Zadavatel bude na základ? rámcové dohody, zp?sobem tam uvedeným, objednávat pln?ní vzdy v ?ase a v rozsahu dle své aktuální pot?eby. Zadavatel není povinen pln?ní z rámcové dohody ?erpat.
II.2.5) Crit 05/08/2022 S150 Tchéquie-Prague: Services de développement de logiciels personnalisés 2022/S 150-430817 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?EZ Prodej, a.s.
Numéro national d'identification: 27232433 Adresse postale: Duhová 425/1 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 14053 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Bc. Petr Funk Courriel: petr.funk@cez.cz Téléphone: +420 725628675 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.cez.cz Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/CPR
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché est attribué par une centrale d'achat
I.6) Activité principale Électricité
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
BUDOVÁNÍ A ROZVOJ DATOVÉ PLATFORMY
II.1.2) Code CPV principal 72230000 Services de développement de logiciels personnalisés
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem zadávacího ?ízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro pln?ní jednotlivých díl?ích zakázek na zajist?ní implementa?ních sluzeb pro systémy datové platformy. Rámcová dohoda bude uzav?ena s maximáln? t?emi (3) Ú?astníky.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui) Valeur hors TVA: 80 808 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ ?esko Lieu principal d'exécution:
Místem pln?ní je sídlo objednatele a pracovist? spole?ností Skupiny ?EZ s up?esn?ním v jednotlivé díl?í smlouv?.
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem zadávacího ?ízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro pln?ní jednotlivých díl?ích zakázek na zajist?ní implementa?ních sluzeb pro systémy datové platformy. Rámcová dohoda bude uzav?ena s maximáln? t?emi (3) Ú?astníky. Zadavatel bude na základ? rámcové dohody, zp?sobem tam uvedeným, objednávat pln?ní vzdy v ?ase a v rozsahu dle své aktuální pot?eby. Zadavatel není povinen pln?ní z rámcové dohody ?erpat.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 060-152929
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
BUDOVÁNÍ A ROZVOJ DATOVÉ PLATFORMY
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Profinit EU, s.r.o.
Numéro national d'identification: 04434081 Adresse postale: Tychonova 270/2 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 16000 Pays: Tchéquie Courriel: info@profinit.eu Téléphone: +420 224316016 Adresse internet: https://profinit.eu/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui) Valeur totale du marché/du lot: 23 898 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
BUDOVÁNÍ A ROZVOJ DATOVÉ PLATFORMY
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ADASTRA, s.r.o.
Numéro national d'identification: 26202981 Adresse postale: Benesovská 1926/8 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 10100 Pays: Tchéquie Courriel: infocz@adastragrp.com Téléphone: +420 271733303 Adresse internet: https://adastra.digital/cs
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui) Valeur totale du marché/du lot: 56 910 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
01/08/2022 Tchéquie-Prague: Services de développement de logiciels personnalisésType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure négociéeType de marché: Services 05/08/2022 CZ National
 
 
C L A S S E    C P V
72230000 - Services de développement de logiciels personnalisés