Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption : 30/12/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague:Services aux entreprises:droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité

2022/S 233-669478  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

02/12/2022
S233
Tchéquie-Prague: Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité

2022/S 233-669478

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 215-618818)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spole?nost
Numéro national d'identification: 00005886
Adresse postale: Sokolovská 42/217
Ville: Praha
Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha
Code postal: 19000
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelá?
Courriel: zakazky@akbrodec.cz
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.dpp.cz/
Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Ekonomické poradenství pro DPP

II.1.2)
Code CPV principal
79000000 Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem pln?ní Ve?ejné zakázky jsou sluzby spo?ívající v poskytování poradenských sluzeb pro zadavatele, zejména pak v oblastech (i) ekonomiky, (ii) efektivity náklad?, (iii) nastavení proces? a jejich implementace a (iv) jiných projektových sluzbách, a to za podmínek a ve lh?tách stanovených v závazném návrhu rámcové dohody, který je obsazen v P?íloze ?. 1 zadávací dokumentace. Blizsí informace o ve?ejné zakázce jsou obsazeny v zadávací dokumentaci.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
28/11/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 215-618818

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 05/12/2022

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 30/12/2022

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 05/12/2022

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 30/12/2022

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires: Ekonomické poradenství pro DPP 30/12/2022 02/12/2022 CZE National
 
 
C L A S S E    C P V
79000000 - Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité