Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption : 09/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Services de gestion de crise

2021/S 40-100429  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
26/02/2021
S40
Tchéquie-Prague: Services de gestion de crise

2021/S 040-100429

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 017-039192)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Hlavní m?sto Praha
Numéro national d'identification: 00064581
Adresse postale: Mariánské nám?stí 2/2
Ville: Praha 1
Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha
Code postal: 110 01
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Mgr. Ondrej ?urilla
Courriel: ondrej.curilla@havelpartners.cz
Téléphone: +420 255000901
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.praha.eu/jnp/cz/index.html
Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=HlavniMestoPraha

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Vytvo?ení a implementace Systému operativního ?ízení p?i povodních pro hlavní m?sto Prahu

II.1.2)
Code CPV principal
79430000 Services de gestion de crise

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem pln?ní Ve?ejné zakázky je poskytnutí sluzeb spo?ívajících ve vývoji aplikace nebo souboru aplikací Systému operativního ?ízení p?i povodních pro hlavní m?sto Prahu, které budou napl?ovat podmínky analýzy hardwaru a softwaru, jak jsou uvedeny v DVZ, a které budou odpovídat pot?ebám objednatele dle Studie proveditelnosti a dalsích podklad?, které tvo?í nedílnou sou?ást Zadávací dokumentace. Zárove dodavatel zajistí pilotní a ov??ovací provoz Systému O?PP v souladu a v rozsahu uvedeném v DVZ a zajistí proskolení personálu zadavatele v Systému O?PP.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
22/02/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 017-039192

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 02/03/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 09/03/2021

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 02/03/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 09/03/2021

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
22114311 - Cyanotypies 
48326100 - Système de cartographie numérique 
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
72321000 - Services de bases de données à valeur ajoutée 
79430000 - Services de gestion de crise