Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption : 10/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Services de gestion d'installations

2021/S 40-100509  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
26/02/2021
S40
Tchéquie-Prague: Services de gestion d'installations

2021/S 040-100509

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 249-621453)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: ?eská republika - Ministerstvo zdravotnictví
Numéro national d'identification: 00024341
Adresse postale: Palackého nám?stí 375/4
Ville: Praha 2
Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha
Code postal: 128 01
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Ing. Václav T?ma
Courriel: vaclav.tuma@mzcr.cz
Téléphone: +420 224972165
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mzcr.cz
Adresse du profil d'acheteur: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMZ

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Poskytování sluzeb facility managementu

II.1.2)
Code CPV principal
79993100 Services de gestion d'installations

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je poskytovat zadavateli tzv. facility management sluzby, tj. zajis?ovat veskeré technické, administrativní a dalsí ?innosti pot?ebné pro zabezpe?ení ?ádného provozu budovy a v ní umíst?ných za?ízení, jejichz podrobná specifikace je obsazena v p?ílohách této zadávací dokumentace, které jsou k ?ádnému provozu budovy a za?ízení nezbytné (dále jen "sluzby"). P?edm?tem ve?ejné zakázky je provád?ní pausálních a ostatních sluzeb, které jsou vymezeny v p?ílohách zadávací dokumentace. Sluzby zahrnují zejména pravidelnou provozní a technickou správu technologických prvk budovy, provád?ní b?zné údrzby a oprav a provád?ní odborných servis?, revizí a prohlídek technologií dle p?íslusných právních p?edpis?. Blizsí podmínky specifikace ?inností p?i pln?ní ve?ejné zakázky jsou uvedeny v p?ílohách ?. 1 az 8 zadávací dokumentace.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
23/02/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 249-621453

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 03/03/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 10/03/2021

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 03/03/2021

Heure locale: 10:01

Lire:

Date: 10/03/2021

Heure locale: 10:01

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
79993100 - Services de gestion d'installations