Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague:Services d'ingénierie ferroviaire

2023/S 188-587294  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
29/09/2023 S188 Tchéquie-Prague: Services d'ingénierie ferroviaire 2023/S 188-587294 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Správa zeleznic, státní organizace Numéro national d'identification: 70994234 Adresse postale: Dlázd?ná 1003/7 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 11000 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Ing. Jana Sedová Courriel: sedova@spravazeleznic.cz Téléphone: +420 727966017 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.spravazeleznic.cz Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.spravazeleznic.cz/
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Praha-Smíchov (v?.) - dodatek ?. 9 Numéro de référence: 1854/2016-SZDC-SSZ-ÚE-DOB
II.1.2) Code CPV principal 71311230 Services d'ingénierie ferroviaire
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Lieu principal d'exécution:
Praha
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
P?edm?tem je vypracování zám?ru projektu a p?ípravné dokumentace na zakázku Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) -Praha-Smíchov (v?etn?) v souladu se zadávací dokumentací a návrhem technického ?esení, v?etn? notifikace autorizovanou osobou.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 34
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Nástroje pro propojení Evropy (CEF)
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2016/S 240-438008
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 1854/2016-SZDC-SSZ-ÚE-DOB Intitulé:
Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Praha-Smíchov (v?.)
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
09/11/2016
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SUDOP PRAHA a.s.
Numéro national d'identification: 25793349 Adresse postale: Olsanská 2643/1a Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 13000 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: METROPROJEKT Praha a.s.
Numéro national d'identification: 45271895 Adresse postale: Argentinská 1621/36 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 17000 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SUDOP EU a.s.
Numéro national d'identification: 05165024 Adresse postale: Olsanská 2643/1a Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 13000 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 29 113 000.00 CZK
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
V oddíle VII.2.3) Navýsení ceny je v údaji "Aktualizovaná celková hodnota zakázky p?ed zm?nami" zapo?tena také zm?na Ceny díla, která byla p?edm?tem Dodatku ?. 8, a to ve výsi 820 000,- K? bez DPH. Tato zm?na je dle §222 odst. 4 ZZVZ.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.uohs.cz
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.uohs.cz
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
26/09/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 71311230 Services d'ingénierie ferroviaire
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Lieu principal d'exécution:
Praha
VII.1.4) Description des prestations:
Zm?na Ceny Díla z d?vodu pozadavku Objednatele na nezbytné rozsí?ení p?edm?tu smlouvy o Zpracování Oznámení a Dokumentace EIA pro díl?í stavbu "Rekonstrukce zelezni?ních most? pod Vysehradem" ve výsi 3 199 000,- K? bez DPH. Zm?na je dle ZZVZ §222 odst.
   6. 
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Fin: 30/09/2023
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 3 199 000.00 CZK
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SUDOP PRAHA a.s.
Numéro national d'identification: 25793349 Adresse postale: Olsanská 2643/1a Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 13000 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: METROPROJEKT Praha a.s.
Numéro national d'identification: 45271895 Adresse postale: Argentinská 1621/36 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 17000 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SUDOP EU a.s.
Numéro national d'identification: 05165024 Adresse postale: Olsanská 2643/1a Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 13000 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Zm?na Ceny Díla z d?vodu pozadavku Objednatele na nezbytné rozsí?ení p?edm?tu smlouvy o Zpracování Oznámení a Dokumentace EIA pro díl?í stavbu "Rekonstrukce zelezni?ních most? pod Vysehradem" ve výsi 3 199 000,- K? bez DPH. Zm?na je dle ZZVZ §222 odst.
   6. 
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Zm?na Ceny Díla z d?vodu pozadavku Objednatele na nezbytné rozsí?ení p?edm?tu smlouvy o Zpracování Oznámení a Dokumentace EIA pro díl?í stavbu "Rekonstrukce zelezni?ních most? pod Vysehradem" ve výsi 3 199 000,- K? bez DPH. Zm?na je dle ZZVZ §222 odst.
   6. 
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 37 271 400.00 CZK Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 40 470 400.00 CZK Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Praha-Smíchov (v?.) - dodatek ?. 9 29/09/2023 CZE National Original
 
 
C L A S S E    C P V
71311230 - Services d'ingénierie ferroviaire