Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption : 17/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague:Services d'inspection et de vérification de bâtiment

2023/S 55-158927  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Tchéquie-Prague: Services d'inspection et de vérification de bâtiment 2023/S 055-158927 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Správa zeleznic, státní organizace Numéro national d'identification: 70994234 Adresse postale: Dlázd?ná 1003/7 Ville: Praha 1 Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 11000 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Barbora Sýkorová Courriel: SykorovaB@spravazeleznic.cz Téléphone: +420 720969702 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.spravazeleznic.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.spravazeleznic.cz/
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://zakazky.spravazeleznic.cz/ Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Správa zeleznic, státní organizace Numéro national d'identification: 70994234 Adresse postale: Stavební správa západ, Ke Stvanici 656/3 Ville: Praha 8 Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 18600 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Barbora Sýkorová Courriel: SykorovaB@spravazeleznic.cz Téléphone: +420 720969702 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.spravazeleznic.cz/ Adresse du profil d'acheteur: http://www.spravazeleznic.cz/
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://www.spravazeleznic.cz/
I.6) Activité principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Uzel Plze?,
   5.  stavba Lobzy - Koterov Numéro de référence
:
4445/2023-SZ-SSZ-OVZ
II.1.2) Code CPV principal 71315400 Services d'inspection et de vérification de bâtiment
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je zajist?ní výkonu autorského dozoru p?i realizaci stavby "Uzel Plze?,
   5.  stavba Lobzy - Koterov". Sou?ástí díla je rovn?z poradenská a konzulta?ní ?innost, zpracování odborných studií a posudk? a kontrola a p?ipomínkování zm?nových list?.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 2 700 000.00 CZK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71315400 Services d'inspection et de vérification de bâtiment
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Lieu principal d'exécution:
Plze?ský kraj
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je zajist?ní výkonu autorského dozoru p?i realizaci stavby "Uzel Plze?,
   5.  stavba Lobzy - Koterov". Sou?ástí díla je rovn?z poradenská a konzulta?ní ?innost, zpracování odborných studií a posudk? a kontrola a p?ipomínkování zm?nových list?.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Kvalifikace a zkusenosti vybraných ?len? odborného personálu dodavatele / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 2 700 000.00 CZK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2023 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
výpis z obchodního rejst?íku nebo jiné obdobné evidence; oprávn?ní k podnikání: Projektová ?innost ve výstavb?, Poradenská a konzulta?ní ?innost, Výkon zem?m??ických ?inností, Geologické práce. P?edlození dokladu o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. b) dopravní stavby. .
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Platební podmínky jsou uvedeny v ?l. 10 Obchodních podmínek (Smlouvy o dílo).
III.2) Conditions liées au marché
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 17/04/2023 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
tchèque
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 17/04/2023 Heure locale: 09:00
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
14/03/2023 Uzel Plze?,
   5.  stavba Lobzy - Koterov 17/04/2023 17/03/2023 CZE National
 
 
C L A S S E    C P V
71315400 - Services d'inspection et de vérification de bâtiment