Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption : 08/04/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Services d'inspection et de vérification de bâtiment

2021/S 40-100406  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
26/02/2021
S40
Tchéquie-Prague: Services d'inspection et de vérification de bâtiment

2021/S 040-100406

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 008-014329)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Prazská vodohospodá?ská spole?nost, a.s.
Numéro national d'identification: 25656112
Adresse postale: Zatecká 110/2
Ville: Praha 1-Staré M?sto
Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha
Code postal: 110 00
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Mgr. Filip Karpísek
Courriel: karpisek@chrenek-kotrba.cz
Téléphone: +420 221875402
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pvs.cz/
Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.pvs.cz/

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Správce stavby "Ú?OV - rekonstrukce stávající vodní linky"

II.1.2)
Code CPV principal
71315400 Services d'inspection et de vérification de bâtiment

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je: (1) spolupráce p?i p?íprav zadávacích podmínek zadávacího ?ízení na výb?r Zhotovitele, v?etn posouzení, vypo?ádání p?ipomínek a schvalování návrhu DSP pro Dílo a v?etn ?innosti do vydání SP, (2) výkon technického dozoru stavebníka nad provád?ním Stavby ve smyslu a výkon ?innosti správce stavby v rozsahu obchodních podmínek SOD, (3) p?evzetí, evidence, kontrola, posouzení veskeré dokumentace p?edkládané Zhotovitelem, (4) organiza?ní zajis?ování Stavby na stran objednatele, kontrola a koordinace ?inností Zhotovitele, a to v?etn poskytování sou?innosti objednateli p?i zkusebním provozu SVL a v souvislosti se zp?tným p?edáním SVL objednateli dle SOD, (5) finan?ní dohled nad ?inností Zhotovitele, (6) spolupráce s autorským dozorem projektanta Stavby, (7) zpracování písemných zpráv. Podrobná specifikace p?edm?tu ve?ejné zakázky je uvedena v p?íloze 1 ZD.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
22/02/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 008-014329

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Ekonomická a finan?ní situace

Au lieu de:

Kritéria pro výb?r jsou uvedena v zadávací dokumentaci.

Lire:

Zadavatel nepozaduje prokázání spln?ní ekonomické kvalifikace dodavatele.

Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 22/02/2021

Heure locale: 14:00

Lire:

Date: 08/04/2021

Heure locale: 14:00

Numéro de section: IV.2.6)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimální doba, po kterou je uchaze svou nabídkou vázán

Au lieu de:

Date: 22/06/2021

Lire:

Date: 06/08/2021

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 22/02/2021

Heure locale: 14:01

Lire:

Date: 08/04/2021

Heure locale: 14:01

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Zadavatel uve?ejnil na svém profilu Zm?nu zadávací dokumentace ?. 1 ze dne 22.2.2021, a to v?etn p?íloh.

 
 
C L A S S E    C P V
71315400 - Services d'inspection et de vérification de bâtiment 
71322100 - Services d'estimatif pour travaux de génie civil 
71510000 - Services de reconnaissance sur le site 
71520000 - Services de conduite des travaux