Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 07/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Services d'installation de matériel de communications

2020/S 147-361829  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
31/07/2020
S147
Tchéquie-Prague: Services d'installation de matériel de communications

2020/S 147-361829

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 130-319434)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Národní agentura pro komunika?ní a informa?ní technologie, s.p.
Numéro national d'identification: 04767543
Adresse postale: Koda?ská 1441/46
Ville: Praha 10
Code NUTS: CZ01 Praha
Code postal: 10100
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Kristýna Ková?ová
Courriel: kristyna.kovarova@nakit.cz
Téléphone: +420 234066551 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.nakit.cz Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profily/NAKIT

http://www.nakit.cz
https://www.tenderarena.cz/profily/NAKIT
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
P?emíst?ní a optimalizace TDM hlasové sít objektu MV

II.1.2)
Code CPV principal
51300000 Services d'installation de matériel de communications

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem této ve?ejné zakázky je: - p?emíst?ní a optimalizaci komunika?ní technologie na bázi TDM a ATM, - zajist?ní dodávky nových komponent a technologie, tvo?ených hardware s nezbytným softwarovým p?íslusenstvím, a instala?ního materiálu, - instalaci, zprovozn?ní a kompletní konfiguraci vsech dodávaných komponent, - zpracování provád?cího projektu a dokumentace skute?ného provedení, - poskytnutí dalsích souvisejících sluzeb, To vse v rozsahu a dle specifikace uvedené v P?íloze ?. 1 vzoru Smlouvy.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 130-319434

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 31/07/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 07/08/2020

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 31/07/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 07/08/2020

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
51300000 - Services d'installation de matériel de communications