Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Services de nettoyage

2020/S 149-366021  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Tchéquie-Prague: Services de nettoyage 2020/S 149-366021 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?eská republika-Státní pozemkový ú?ad Numéro national d'identification: 01312774 Adresse postale: Husinecká 1024/11a, Zizkov Ville: Praha 3 Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 130 00 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Ing. Jitka Ku?erová Courriel: odbor.zakazky@spucr.cz Téléphone: +420 729922248 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://spucr.cz Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.spucr.cz http://spucr.cz https://zakazky.spucr.cz
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Autre activité: Pozemkové úpravy, správa majetku státu, p?evody majetku státu
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zajist?ní úklidových sluzeb pro úst?edí SPÚ Numéro de référence: SZ SPU 044322/2020
II.1.2) Code CPV principal 90910000 Services de nettoyage
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Zajist?ní úklidu vnit?ních i venkovních prostor objektu objednatele po dobu 48 m?síc?, v?etn údrzby venkovních komunikací na pozemcích souvisejících s objektem objednatele, pr?b?zné dopl?ování hygienických pot?eb dle aktuální pot?eby.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 6 300 294.72 CZK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ01 Praha Lieu principal d'exécution:
Sídlo zadavatele: Praha 3, Husinecká 1024/11a, ?ESKÁ REPUBLIKA.
II.2.4) Description des prestations:
Zajist?ní úklidu vnit?ních i venkovních prostor objektu objednatele po dobu 48 m?síc v?etn údrzby venkovních komunikací na pozemcích souvisejících s objektem objednatele, pr?b?zné dopl?ování hygienických pot?eb dle aktuální pot?eby.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Celková nabídková cena za úklidové sluzby za období 48 m?síc / Pondération: 87 Critère de qualité - Nom: Celková nabídková cena za generální úklid / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Poskytovatel náhradního pln?ní v souladu se zákonem ?. 435/2004 Sb., o zam?stnanosti, ve zn?ní pozd?jsích p?edpis / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Zkusenost dodavatele se systémem KPI, rest. ov??ením kontrolních systém kvality / Pondération: 3 Prix - Pondération: 87
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 087-207735
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CLQ Group, s.r.o.
Numéro national d'identification: 27427064 Adresse postale: Purky?ova 2121/3 Ville: Praha Code NUTS: CZ ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 110 00 Pays: Tchéquie Courriel: info@clqgroup.cz Téléphone: +420 224223116
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 6 500 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 6 300 294.72 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Proportion: 5 % Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Zajist?ní sluzeb manazera úklidu, supervize
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Struktura nabídkové ceny: Celková nabídková cena za úklidové sluzby za období 48 m?síc 6 286 374,72 CZK bez DPH, Celková nabídková cena za generální úklid 13 920,00 CZK bez DPH.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@compet.cz Téléphone: +420 542167811 Fax: +420 542167115 Adresse internet: http://www.compet.cz http://www.compet.cz
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn ode dne, kdy se dodavatel dozv?d?l o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 10 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i zadavateli do 10 dn od doru?ení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dn od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90910000 - Services de nettoyage