Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption : 10/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Services de nettoyage

2020/S 149-366166  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/08/2020
S149
Tchéquie-Prague: Services de nettoyage

2020/S 149-366166

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 129-316762)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Univerzita Karlova, Rektorát
Numéro national d'identification: 00216208
Adresse postale: Ovocný trh 560/5
Ville: Praha 1
Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha
Code postal: 116 36
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Bc. Lucie ?erná
Courriel: ovz@ruk.cuni.cz
Téléphone: +420 224491582 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.cuni.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.cuni.cz/

https://www.cuni.cz/
https://zakazky.cuni.cz/
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
RUK - SBZ - Zajist?ní úklidových sluzeb

Numéro de référence: UKRUK/99914/2020

II.1.2)
Code CPV principal
90910000 Services de nettoyage

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem pln?ní této ve?ejné zakázky je provád?ní úklidových prací v osmi sektorech objekt Univerzity Karlovy a zajist?ní: - pravidelného periodického úklidu, - mytí oken, - ?ist?ní koberc a ?aloun?ného nábytku "mokrou cestou", - generálního úklidu, - mimo?ádného úklid vybraných prostor, - úklidu víceú?elové sportovní haly. Prohlídka místa pln?ní se uskute?ní dne 15.
   7.  2020 (viz ?l. 11.4 zadávací dokumentace). Podrobn?jsí informace naleznete v zadávací dokumentaci.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
30/07/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 129-316762

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 03/08/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 10/08/2020

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 03/08/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 10/08/2020

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
90910000 - Services de nettoyage